Kas yra intelektinė nuosavybė?

Kas yra intelektinė nuosavybė?

Intelektinė nuosavybė – tai žmogaus kūrybinės veiklos rezultatas, kūrinys. Intelektinė nuosavybė apima pramoninės nuosavybės objektus ir autorių teisių objektus. Pramoninės nuosavybės objektai, tokie kaip prekių ženklai, išradimai, dizainai, topografijos, geografinės nuorodos, augalų veislės, saugomi įregistruoti, o autorių teisių objektai, t. y. kūriniai (muzikos, filmų įrašai ir t. t.) saugomi nuo sukūrimo momento (nėra registruojami).

Kaip apsaugoti intelektinę nuosavybę?

Jūsų intelektinė nuosavybė turi būti laiku ir tinkamai apsaugota, nes tinkamai apsaugota intelektinė nuosavybė suteikia jums galimybę:

Leisti kitiems naudoti jums priklausantį intelektinės nuosavybės objektą ir gauti už tai pajamų – autoriaus atlyginimą.

Neleisti kitiems be sutikimo naudoti, gaminti, parduoti ar importuoti saugomą intelektinės nuosavybės objektą.

Imtis teisinių veiksmų prieš esamus ir galimus intelektinės nuosavybės pažeidimus.

Patarimai, kaip apsaugoti intelektinę nuosavybę

Jeigu sukūrėte / turite autorių teisų apsaugos objektą, atminkite, kad šie objektai saugomi nuo sukūrimo momento (be registracijos). Šiuo atveju rekomenduojama užfiksuoti autorių teisių, gretutinių teisių objektą (pasirinktu būdu tam tikroje laikmenoje), kad matytųsi šio objekto sukūrimo data tuo atveju, jei ateityje kiltų ginčas dėl pirmumo teisės į šio objekto sukūrimą.

Jeigu sukūrėte pramoninės nuosavybės objektą, tokį kaip išradimą, prekių ženklą, dizainą, atminkite, kad šie objektai saugomi nuo registracijos momento, todėl labai svarbu tinkamai ir laiku pasirūpinti šių pramoninės nuosavybės objektų registracija. Priklausomai nuo pasirinkto verslo modelio ir rinkų, šiuos pramoninės nuosavybės objektus galite registruoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (žr. „Kaip apsaugoti intelektinės nuosavybės teises užsienyje“).

Jeigu nusprendėte saugoti intelektinę nuosavybę komercinių paslapčių pagrindu, tokiu atveju rekomenduojama sutartyse su partneriais, darbuotojais ir kitais asmenimis, kuriems ši informacija bus atskleista, numatyti konfidencialumo sąlygas, kuriomis šie asmenys būtų teisiškai įpareigoti neatskleisti informacijos tretiesiems asmenims.

Visais atvejais, sukūrus intelektinės nuosavybės objektą, būtina imtis aktyvių veiksmų siekiant jį apsaugoti. Tai apima konkurenčių veiksmų analizę, siekiant įvertinti, ar sukurtas intelektinės nuosavybės objektas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, ar jis atitinka teisės aktų reikalavimus, kad galėtų būti apsaugomas jį įregistruojant. Įregistravus intelektinės nuosavybės objektą ar jį viešai paskelbus, svarbu stebėti, ar konkurentai nekopijuoja ir (arba) neteisėtai nenaudoja jūsų intelektinės nuosavybės objekto. Jeigu jūsų intelektinė nuosavybė apima prekių ženklus, išradimus ar dizainą, rekomenduojama nuolat atlikti šių objektų paiešką, norint įsitikinti, kad nėra siekiama vėliau registruoti panašių / tapačių prekių ženklų, dizainų, nepatentabilių išradimų. Nustačius galimą pažeidimą, rekomenduojama imtis aktyvių veiksmų (užprotestuoti, pateikti prašymą objektą pripažinti negaliojančiu, atlikti kitus teisėtus veiksmus).

Ką reikia žinoti apie intelektinę nuosavybę prieš pradedant verslą

Veiksmai prieš pradedant verslą:

Idėjos nėra saugomos, todėl labai svarbu imtis priemonių ir jų neapdairiai neatskleisti tretiesiems asmenims. Jeigu būtų poreikis atskleisti idėją kitiems asmenims (pvz., partneriams, tiekėjams), rekomenduojama sudaryti konfidencialumo susitarimus, kuriuose būtų numatytos sąlygos dėl informacijos neatskleidimo.

Rekomenduojama tinkamai pasirūpinti pramoninės nuosavybės objektų apsauga, nes pramoninės nuosavybės objektai, tokie kaip išradimai, prekių ženklai, dizainas, saugomi tik nuo registracijos momento.

Kokiose šalyse registruoti pramoninės nuosavybės objektus, priklauso nuo jūsų pasirinkto verslo modelio ir aktualių rinkų. Vienais atvejais gali pakakti registracijos vienoje šalyje, pvz., Lietuvoje, kitais atvejais registracija turėtų apimti kelias šalis ar regionus.

Prieš registruojant pramoninę nuosavybę rekomenduojama atlikti esamų pramoninės nuosavybės objektų paiešką, siekiant įsitikinti, kad nepažeisite kitų asmenų ankstesnių teisių. Pavyzdžiui, jeigu ketinate registruoti prekių ženklą, prieš pateikiant paraišką rekomenduojama atlikti paiešką ir įsitikinti, kad nėra registruotų panašių ar tapačių ženklų. Taip pat vertėtų įsitikinti, kad jūsų prekių ženklas nepažeis kitų ankstesnių teisių (domeno, juridinio asmens pavadinimų).

Jeigu esate autorių teisių objektų (interneto puslapio turinio, nuotraukų, tekstų socialinėje medijoje ir kt.) savininkas, rekomenduojama informuoti visuomenę objektą pažymint autorių teisių simboliu Ⓒ. Jeigu esate gretutinių teisių objektų (įrašų) savininkas, rekomenduojama informuoti visuomenę objektą pažymint gretutinių teisių simboliu ℗.