Augalų veislės

Augalų veislių turėtojų teisės ir jų gynimas

Augalo veislė – augalų grupė, priklausanti pačiam žemiausiam žinomam botaniniam taksonui, kuri, nepaisant to, ar visiškai atitinka veislės apsaugos sąlygas, turi šiam genotipui ar genotipų kombinacijai būdingas savybes, išsiskiria iš bet kurios kitos šių augalų grupės bent vienu būdingu požymiu ir dėl gebėjimo nekintamai daugintis išlaikant visus tos veislės augalams būdingus požymius laikoma atskiru vienetu.

Augalų veislių apsauga

Augalo veislė

Apsaugoma registruojant. Augalo veislės registracijai taikomi mokesčiai:

1. Valstybės rinkliava.
2. Mokesčiai už augalo veislės išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimų atlikimą tyrimus atlikusiai institucijai (jei paslauga užsakyta) arba už šio tyrimo ataskaitos pirkimą.

Apsauga – terminuota. Bulvių, medžių, uogakrūmių ir vynmedžių veislių teisinė apsauga galioja 30 metų nuo įrašymo į Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašą dienos. Visų kitų augalų – 25 metus.

Augalų veislės registravimo procedūra

Selekcininkas, siekdamas, kad jo veislei būtų suteikta teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pateikia paraišką. Paraišką galima pateikti:

1. Tiesiogiai (atvykus į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos).
2. Siunčiant paštu adresu Ozo g. 4A, 08200 Vilnius.
3. Elektroniniu paštu (info@vatzum.lt).

Nuo paraiškos pateikimo dienos selekcininko sukurtai, atrastai ar išskirtai augalo veislei suteikiama laikinoji teisinė apsauga. Teisinė apsauga suteikiama nustačius, kad augalo veislė atitinka naujumo ir išskirtinumo, vienodumo bei stabilumo reikalavimus, taip pat kai yra pasiūlytas reikalavimus atitinkantis jos pavadinimas. Paslauga teikiama ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių selekcininkams.

Augalų veislių turėtojų teisės ir jų gynimas

Selekcininkas (savininkas) gali tiekti rinkai saugomos augalo veislės dauginamąją medžiagą ir už ją gauti selekcinį užmokestį. Asmeniui, nesudariusiam licencinės sutarties dėl veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos panaudojimo, draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su saugomos veislės dauginamąja medžiaga.

Pažeidus selekcininko teises gali būti taikoma civilinė arba administracinė atsakomybė:

Civilinė

Taikomos Augalų veislių apsaugos įstatymo dešimtojo skirsnio nuostatos. Teisės gali būti ginamos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į teismą ir reikalaujant:

  • pripažinti teises;
  • įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;
  • uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala;
  • atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas patirtas išlaidas;
  • taikyti kitus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.

Administracinė

Administracinių nusižengimų kodeksas nustato, kad „Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu nurodytų veiksmų su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamąja medžiaga atlikimas nesudarius su augalo veislės selekcininku licencinės sutarties arba neturint selekcininko rašytinio sutikimo, užtraukia piniginę baudą“.