Dizainas

Nemokamos konsultacijos intelektinės nuosavybės klausimais

Turite su intelektine nuosavybe susijusių klausimų?

Kreipkitės konsultacijai

Kas yra dizainas?

Dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių:

  • linijų,
  • kontūrų,
  • spalvų,
  • formos,
  • tekstūros ir (arba) medžiagos.

Naujas gaminio dizainas išskiria jį iš kitų vartotojui žinomų dizainų, suteikia gaminiui pridėtinę vertę. Gaminio dizainą sukuria fizinis asmuo, kuris vadinamas dizaineriu. Jis turi asmenines neturtines ir turtines teises į sukurtą dizainą. Turtines teises dizaineris gali perduoti kitiems asmenims.

Daugiau informacijos rasite Valstybinio patentų biuro puslapyje

Reikalavimai dizainui

Kad dizainas būtų įregistruotas ir saugomas, jis turi būti naujas ir turėti individualių savybių.

Dizainas yra naujas, jeigu joks kitas tapatus dizainas iki paraiškos padavimo ar prioriteto datos nebuvo prieinamas visuomenei.

Dizainas laikomas turinčiu individualių savybių, jeigu informuotam vartotojui sudarytas jo bendras įspūdis skiriasi nuo bet kokio kito iki šiol žinomo (visuomenei prieinamo) dizaino.

Dizainas taip pat turi atitikti ir tam tikrus jam keliamus reikalavimus, t. y. atitikti dizaino sąvoką, neprieštarauti viešajai tvarkai ar geros moralės principams. Jei dizaine panaudoti Lietuvos ar užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų oficialūs simboliai, turi būti gautas kompetentingų institucijų sutikimas.

Kodėl verta registruoti dizainą?

Pramoninis dizainas gali suteikti pridėtinę vertę kuriamiems produktams – padaryti juos patrauklesnius vartotojams, todėl būtina laiku ir tinkamai pasirūpinti dizaino apsauga. Pramoninio dizaino registracija yra dizaino savininko teisė, bet ne pareiga. Vis dėlto rekomenduojama laiku pasirūpinti dizaino registracija, nes registracija:

Suteikia dizaino savininkui išimtinę teisę

Drausti kitiems asmenims kopijuoti ar imituoti dizainą;

Suteikia galimybę „įdarbinti“ dizainą

Įregistravus dizainą galima suteikti licenciją tretiesiems asmenims naudoti registruotą dizainą komercinėje veikloje – taip dizaino savininkas gali gauti ekonominę naudą;

Teikia komercinę vertę

Sėkmingo ir paklausaus dizaino registracija gali padidinti įmonės komercinę vertę, nes dizainas yra įmonės turtas, galintis atnešti įmonei komercinę naudą.

Dizaino savininko teisės

Neregistruotas Bendrijos dizainas – galioja trejus metus nuo tos dienos, kai jis pirmą kartą tapo prieinamas Europos Sąjungos visuomenei. Neregistruoto Bendrijos dizaino atveju ginamos dizainerio teisės dėl dizaino kopijavimo.

Registruoto dizaino savininko teisės – jeigu dizainas registruojamas įstatymų nustatyta tvarka, dizaino savininkas įgyja išimtines teises į registruotą dizainą, kurios yra platesnės nei neregistruoto Bendrijos dizaino ir saugo ne tik nuo tiesioginio dizaino kopijavimo, bet ir nuo panašaus dizaino, jei vartotojas pagal bendrą įspūdį negali atskirti šių dizainų.

Registruoto dizaino savininkas turi išimtinę teisę dizainą naudoti, leisti arba drausti kitiems asmenims be jo sutikimo gaminti, siūlyti parduoti, parduoti, pateikti į rinką, importuoti, eksportuoti, kaupti ir naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis, jei jų dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris būtų skirtingas nuo registruoto dizaino. Nustatant dizaino registracijos suteikiamas teises, atsižvelgiama į dizainerio laisvę kuriant dizainą.

Savininko teisės pasibaigia, kai gaminiai, kurių dizainas yra saugomas, išleidžiami į ES rinką paties dizaino savininko ar su jo sutikimu, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu (pvz., išleidus prekes į rinką, pasikeitė ar pablogėjo jų kokybė). Ši taisyklė kartais įvardijama kaip „teisių išsėmimas“ (angl. „exhaustion of rights“).

Daugiau informacijos rasite Valstybinio patentų biuro puslapyje

Dizaino registracija, registracijos galiojimas

Dizaino registracija – Asmuo, norintis užtikrinti savo dizaino apsaugą Lietuvoje, gali jį įregistruoti. Dizainą Lietuvoje registruoja Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

Apie dizaino registravimo procedūrą Valstybiniame patentų biure skaitykite čia

Dizainas yra teritorinės apsaugos objektas. Todėl jeigu norima, kad dizainas būtų saugomas visoje ES, jį reiktų registruoti kaip Bendrijos dizainą, kitose pasaulio valstybėse – registruoti kiekvienoje valstybėje atskirai arba pasinaudojant tarptautine dizaino registracija pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą.

Daugiau informacijos apie dizaino apsaugą užsienyje rasite Valstybinio patentų biuro puslapyje

Dizaino registracijos galiojimas – Dizaino registracijos galiojimo terminas yra 5 metai nuo paraiškos pateikimo dienos, registracija dar gali būti pratęsiama 4 kartus po 5 metus (maksimalus galiojimo terminas – 25 metai nuo paraiškos pateikimo datos). Už dizaino registracijos galiojimo pratęsimą kitam 5 metų laikotarpiui turi būti sumokėtas nustatytas mokestis.

Dizaino paieška:

Prieš registruojant dizainą, rekomenduojama atlikti ankstesnių dizainų paiešką

Registruokite dizainą

Pateikite dizaino paraišką