Teisių turėtojų teisės

Autorius ar autoriaus teisių turėtojas turi šias išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:

 • atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu;
 • išleisti kūrinį;
 • versti kūrinį;
 • adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį;
 • platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, įskaitant viešą siūlymą juos pirkti ar tikslinę kūrinio originalo ar jo kopijų reklamą, skatinančią vartotojus juos įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti kūrinio originalą ar jo kopijas nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti;
 • viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas;
 • viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis;
 • transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jį padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete).

Atlikėjas turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:

 • transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti neįrašytą (neužfiksuotą) atlikimą, išskyrus tuos atvejus, kai pats atlikimas yra radijo ar televizijos laida;
 • įrašyti neįrašytą (neužfiksuotą) atlikimą;
 • atgaminti atlikimo įrašą;
 • padaryti atlikimo įrašą viešai prieinamą;
 • platinti atlikimo įrašą arba jo kopijas juos parduodant, įskaitant viešą siūlymą juos pirkti ar tikslinę atlikimo įrašo ar jo kopijų reklamą, skatinančią vartotojus juos įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti atlikimo įrašą ar jo kopijas nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti.

Fonogramos gamintojas turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:

 • atgaminti fonogramą;
 • išleisti fonogramą;
 • padaryti fonogramą ar jos kopiją viešai prieinamą;
 • platinti fonogramą ar jos kopijas parduodant, įskaitant viešą siūlymą jas pirkti ar tikslinę fonogramos ar jos kopijų reklamą, skatinančią vartotojus jas įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti.

Transliuojančiosios organizacijos turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:

 • atgaminti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopiją;
 • transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą;
 • platinti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopijas parduodant, įskaitant viešą siūlymą juos pirkti ar tikslinę audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašo ar jo kopijų reklamą, skatinančią vartotojus juos įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti;
 • padaryti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopijas viešai prieinamus, įskaitant perdavimą kompiuterių tinklais (internete).

Audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojas turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:

 • atgaminti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopiją;
 • transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą;
 • platinti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopijas parduodant, įskaitant viešą siūlymą juos pirkti ar tikslinę audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašo ar jo kopijų reklamą, skatinančią vartotojus juos įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti;
 • padaryti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopijas viešai prieinamus, įskaitant perdavimą kompiuterių tinklais (internete).

Duomenų bazės gamintojas, kuris įrodo, kad duomenų bazės turiniui rinkti, sudaryti, tikrinti ir pateikti skyrė esminių kokybinių ir (ar) kiekybinių (intelektinių, finansinių, organizacinių) investicijų, turi teisę uždrausti šiuos veiksmus:

 • bet kokiu būdu ar forma visam laikui ar laikinai perkelti visą duomenų bazės turinį ar esminę jo dalį į kitą laikmeną;
 • bet kokiu būdu padaryti viešai prieinamą visą duomenų bazės turinį ar esminę jo dalį kompiuterių tinklais (internete) ar kitais perdavimo būdais, taip pat platinti duomenų bazės kopijas jas nuomojant, parduodant, įskaitant viešą siūlymą jas pirkti ar tikslinę duomenų bazės kopijų reklamą, skatinančią vartotojus jas įsigyti.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatytas baigtinis autorių turtinių teisių apribojimų (t. y. išimčių, kurios nustato, ką ir kaip leidžiama naudoti be autoriaus, atlikėjo ar duomenų bazės gamintojo leidimo ir be autoriaus atlyginimo) sąrašas. Numatyti neatlygintini (valstybė už naudojimą išimčių atvejais nemoka kompensacijos kūrėjams ar atlikėjams) ir atlygintini (valstybė įstatymo numatytais atvejais už naudojimą išimčių atvejais moka kompensaciją kūrėjams ar atlikėjams) autorių teisių apribojimai.

Apribojimus galima suskirstyti į šias pagrindines grupes:

 • Apribojimai, susiję su kūrinių atgaminimu asmeniniais tikslais – atlygintini.
 • Apribojimai, susiję su visuomenės poreikiais švietimo, mokslo, informacijos ir kultūros srityje (citavimas, kūrinių naudojimas mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais, kūrinių naudojimas žmonėms su negalia, bibliotekų ir archyvų veikloje, informavimo tikslais, kūrinių naudojimas religinių apeigų metu, viešosiose vietose esančių kūrinių atgaminimas ir viešas paskelbimas, dailės kūrinių viešas rodymas) – neatlygintini.
 • Apribojimai, susiję su visuomenės saugumo ir valstybės valdymo srities poreikiais (į šią apribojimų grupę patenka kūrinių atgaminimas ir viešas paskelbimas visuomenės saugumo tikslais, valstybės valdymo ir teismo proceso užtikrinimo tikslais) – neatlygintini.
 • Apribojimai, susiję su informacinių technologijų sklaida ir verslo poreikiais (į šią apribojimų grupę patenka laikinas kūrinių atgaminimas, kūrinių naudojimas transliuojančiųjų organizacijų trumpalaikiams įrašams, kūrinių atgaminimas ir viešas paskelbimas, susijęs su įrangos demonstravimu ir taisymu, kompiuterių programų archyvavimas ir atgaminimas pritaikymo tikslais, kompiuterių programų dekompiliavimas, duomenų bazių naudojimas) – neatlygintini.