Kaip gauti naudą iš intelektinės nuosavybės?

Intelektinės nuosavybės komercinimas

Intelektinė nuosavybė yra neatsiejama verslo turto visumos dalis. Tačiau intelektinė nuosavybė kaip tokia neturi didelės vertės, jeigu ji nėra naudojama rinkoje tiek paties savininko, tiek kitų asmenų su jo leidimu. Tam, kad intelektinę nuosavybę būtų galima efektyviai valdyti kaip turimą turtą, būtina suprasti ypatumus, susijusius su jos valdymu, naudojimu ir disponavimu.

Verslo generuojamas pajamas galite padidinti tinkamai komercializuodami valdomą intelektinę nuosavybę.

Komercinti intelektinę nuosavybę galima keliais būdais:

 • Sudarant licencines sutartis;
 • Sudarant teisių perdavimo sutartis;
 • Sudarant franšizės sutartis;
 • Sudarant technologijų perdavimo sutartis.

Autorius sukūręs kūrinį – intelektinę nuosavybę, įgyja turtines ir neturtines teises į šį kūrinį. Autorių teisių pagrindinis tikslas užtikrinti kūrėjų interesų apsaugą ir sudaryti kūrėjams sąlygas gauti tinkamą atlygį už jų kūrybos rezultatus.

Turtinės teisės - suteikia autoriui teisę kontroliuoti (t. y. leisti arba uždrausti) jo kūrinio bet kokį panaudojimą (atgaminimą, išleidimą, vertimą, adaptavimą, platinimą, viešą rodymą, viešą atlikimą, viešą paskelbimą ir t.t.) ir užtikrina galimybę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą. Tai ekonominio pobūdžio teisės, kurias savo nuožiūra autorius gali perduoti ar suteikti kitiems asmenims.

Daugiau informacijos apie autorių teises rasite autorių ir gretutinės teisės, autorių teisių apsaugos  bei autorių teisių savininko teisės puslapiuose.

Kolektyvinis teisių administravimas yra itin svarbus autoriams įgyvendinant savo teises.

Kolektyvinio administravimo organizacijos atlieka tarpininko vaidmenį, tarpininkaujant tarp teisių turėtojo ir teisių naudotojo. Administratorius vietoje teisių turėtojo suteikia licencijas, palengvina teisių įgyvendinimą teisių turėtojui ir kūrinių prieinamumą naudotojui.

Kolektyviai yra administruojamos dvejopo pobūdžio teisės: išimtinės autorių teisės į kūrinius bei autorių turtinės teisės į atlyginimą.

Daugiau informacijos apie kolektyvinį teisių administravimą rasite čia

Licencijavimas

Intelektinės nuosavybės licencijavimas – intelektinės nuosavybės savininko leidimas kitiems asmenims naudotis savininko teisėmis atliekant tam tikrus veiksmus su intelektinės nuosavybės teisėmis saugomu objektu.

Suteikdamas licenciją intelektinės nuosavybės savininkas mainais gauna atlygį už leidimo naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis suteikimą. Atlygis paprastai gaunamas sutartinio mokėjimo forma (autorių teisių srityje tai gali būti autorinis atlyginimas). Atlyginimas apibrėžiamas kaip tam tikra pajamų iš pardavimo procentinė dalis arba gali būti mokamas ir periodinėmis fiksuotomis išmokomis, vienkartine išmoka.

Licencijos davėjas gali nustatyti intelektinės nuosavybės naudojimo apribojimus (geografinę teritoriją, naudojimo sritį ir kt.).

Licencinės sutartys

Intelektinės nuosavybės teisių savininkas (licenciaras) gali susitarti su kitu subjektu (licencijos gavėju, licenciatu) dėl licencinės sutarties, pagal kurią šiam subjektui suteikiamas leidimas naudotis minėta intelektine nuosavybe. Licencija gali būti dvejopo pobūdžio:

 • Neišimtinė licencija – licencija, pagal kurią licenciaras, suteikęs licenciatui teisę naudoti intelektinės nuosavybės objektą, išlaiko teisę suteikti tokią teisę ir kitiems asmenims ir (ar) naudoti ženklą pats.
 • Išimtinė licencija – licencija, pagal kurią licenciaras, suteikęs licenciatui teisę naudoti intelektinės nuosavybės objektą, netenka teisės suteikti tokią teisę kitiems asmenims ir neturi teisės pats naudoti šio objekto licenciatui suteiktomis teisėmis.
 • Vieša licencija – intelektinės nuosavybės savininko pareiškimas, kad tam tikromis sąlygomis, už tam tikrą atlyginimą jis sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis intelektinės nuosavybės objektu licenciato teisėmis. Tokia licencija dažniausiai naudojama išradimų patentų srityje.
 • Ribotos apimties – licencija skirta konkrečioms veiklos sritims, veiksmams, kuriuos galima atlikti licencijos gavėjui, arba intelektinės nuosavybės objekto riboto naudojimo nustatytose geografinėse teritorijose.

Sudarydamas licencinę sutartį licencijos davėjas:

 • išsaugo savo teisę į intelektinę nuosavybę, t. y. neperduoda nuosavybės į ją teisių,
 • išlieka atsakingas už atitinkamų intelektinės nuosavybės teisių priežiūrą, galiojimo palaikymą (ir, jei reikia, bylinėjimąsi teisme).

Intelektinės nuosavybės įstatymai gali nustatyti licencijų galiojimo sąlygas (privalomą ar pasirinktinį registravimą) ir turinį.

Daugiau informacijos apie licencines sutartis galima rasti licencinių sutarčių informacijos suvestinėje, kurią parengė Europos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnyba.

Teisių perdavimo sutartys

Intelektinės nuosavybės savininkai taip pat gali gauti pajamas perleisdami savo teises į intelektinės nuosavybės objektus – tai intelektinės nuosavybės perleidimas arba perdavimas.

Perleidžiant arba perduodant intelektinę nuosavybę, savininkas perduoda nuosavybės teises į turimą intelektinę nuosavybę. Perleidžiant ar perduodant intelektinę nuosavybę yra perduodamos visos turėtos teisės į konkretų intelektinės nuosavybės objektą (prekių ženklų teisėje gali būti dalinis teisių perdavimas prekėms ar paslaugoms, kurioms ženklas yra registruotas). Reikia pažymėti, kad negalima perduoti tokių teisių, kurių pats teisių turėtojas neturi.

Perleidus intelektinę nuosavybę, ankstesnis teisių turėtojas nebėra atsakingas už perduotą intelektinę nuosavybę ir ateityje negauna naudos iš perduoto intelektinės nuosavybės objekto, nebent sutartyje ar įstatyme būtų numatyta kitaip (pvz. meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimo teisė).

Franšizė

Franšizavimas – verslo plėtros modelis, kai vienas subjektas (franšizės davėjas) už apibrėžtą mokestį perduoda kitam subjektui (franšizės gavėjui) teisę naudoti savo sukurtą verslo sistemą, verslo skiriamuosius ženklus, sukauptą  praktinę patirtį ir žinias.

Franšizavimas yra paremtas bendradarbiavimu tarp sėkmingos verslo koncepcijos savininko ir verslaus žmogaus, siekiančio pradėti savo verslą.

Franšizavimas padeda Franšizės davėjui susirasti verslo partnerį – Franšizės gavėją, kuriam už tam tikrą mokestį yra suteikiama teisė naudoti prekės ženklus bei verslo valdymo patirtį atidarant nuosavą padalinį.

Verslininkui, pasirinkusiam franšizavimą kaip verslo plėtros būdą, yra ne tik sukuriamas pagrindas sparčiai plėtrai, bet ir stabilus pajamų šaltinis. Tuo tarpu franšizę įsigyjantis asmuo gauna franšizės paketą leidžiantį išvengti naujos verslo koncepcijos kūrimo klaidų bei didelių išlaidų. Prie franšizės paketo, franšizę įsigyjantis asmuo gauna profesionalaus, motyvuoto ir suinteresuoto padėti verslininko konsultacijas, leidžiančias greitai ir užtikrintai pradėti savo verslą.

Franšizės gavėjas gali būti įmonė arba verslininko statusą turintis fizinis asmuo.

Daugiau informacijos apie franšizavimą rasite čia.

Technologijų perdavimo sutartys

Žinių ir technologijų perdavimas yra procesas, kurio metu turimos idėjos, žinios, techniniai įgūdžiai ir technologijos, sukurtos ar susietos su jų ištekliais, perduodamos kitiems asmenims, kurie yra pasirengę juos panaudoti siekiant komercinės naudos, naudos ekonomikai ir visuomenei. Mokslo ir studijų institucijos dažnai sukuria intelektinę nuosavybę tiek tiriamojo mokslinio darbo metu, tiek pagal užsakymus ar bendradarbiavimo projektus. Šią intelektinę nuosavybę svarbu tinkamai perduoti.

Siekiant tinkamai perduoti šias žinias, labai svarbu aptarti sukurtų žinių ar technologijų perdavimo sąlygas:

 • perduodamas intelektinės nuosavybės teises;
 • atlygį už naudojimąsi intelektinės nuosavybės teisėmis;
 • ir kitas esmines sąlygas.

Lietuvos universitetai yra įkūrę technologijų perdavimo tinklą https://www.tto.lt/ ir yra pasirengę tarpininkauti tarp mokslo ir studijų institucijų bei verslo dėl jų kuriamos intelektinės nuosavybės komercinimo.

Intelektinės nuosavybės komercializavimas – universitetų ir verslo partnerystė

Intelektinė nuosavybė (IN) vaidina svarbų vaidmenį atliekant mokymo ir mokslinių tyrimų funkcijas universitetuose ir mokslinių tyrimų institucijose. IN kuriamos pridėtinės vertės išmanymas ir tinkamas jos valdymas bei apsauga, gali užtikrinti sėkmingą mokslo institucijų ir verslo bendradarbiavimą komercializuojant IN. Siekiant komercializuoti IN mokslo įstaigose, siūlome pasinaudoti šiais nemokamais įrankiais:

EPT parengtas Išradėjo vadovas - gairės kaip išradimą paversti komerciškai patraukliu produktu:

 • atskleidimas ir konfidencialumas
 • konkurencija ir rinkos potencialas
 • rizikų įsivertinimas ir kt.

IN komercializavimo ir žinių perdavimo taisyklių rinkinys, skirtas universitetų vadovams, su IN žinių perdavimu dirbantiems ir tyrėjams:

 • IN autorystės ir naudojimo klausimai
 • IN teisių atskleidimas
 • IN valdymas ir komercializavimas
 • IN registravimas ir apskaita bei interesų konfliktai

IN taisyklių rinkinys universitetams:

 • IN autorystės ir naudojimo klausimai
 • IN teisių atskleidimas
 • IN valdymas ir komercializavimas
 • IN registravimas ir apskaita bei interesų konfliktai