Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens advokatų profesinės bendrijos „Newton Law“ protestą Nr. PNZ-921 dėl pareiškėjo UAB „Baltic Asset Management“ prekių ženklo „Newton Group“ (paraiška Nr. 2021 1683) ir protestą Nr. PNZ – 920 dėl prekių ženklo „Newton“ (paraiška Nr. 2021 1682)  neregistravimo.

Suinteresuotam asmeniui priklauso prekių ženklas „NEWTON“, šiam ženklui įregistruoti paraiška Valstybiniam patentų biurui paduota 2021-06-04. Ginčijamas prekių ženklas „Newton Group“, šiam ženklui įregistruoti paraiška Valstybiniam patentų biurui paduota 2021-08-16, o ginčijamo prekių ženklo „Newton“ paraiška Valstybiniam patentų biurui paduota 2021-08-16.

Vadovaujantis Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu suinteresuoto asmens prekių ženklas yra ankstesnis negu protestuojami ženklai.

 

Lyginamųjų ženklų vaizdinis, fonetinis ir semantinis panašumo vertinimas

Vertinant lyginamų ženklų bendrą suvokimo įspūdį, pažymėtina, kad jį formuoja pagrindiniai ir dominuojantys ženklų elementai – žodžiai „NEWTON“ ir „Newton“. Ginčo ženkle „Newton Group“, žodis „Group“ dėl savo aprašomojo pobūdžio neturi skiriamojo požymio, taigi neturi reikšmės ženklų panašumo vertinimo kontekste. Ženklai vizualiai itin panašūs, nes pasikartoja tas pats žodinis elementas „NEWTON/Newton“.

Dėl pasikartojančio žodinio elemento „NEWTON“ ginčo ženklas „Newton Group“ yra fonetiškai panašus, o ginčo ženklas „Newton“ – fonetiškai tapatus suinteresuoto asmens ženklui.

Vertinant semantiškai pažymėtina, kad vidutiniam vartotojui gali būti žinomos suinteresuoto asmens nurodytos žodžio „newton“ reikšmės: 1) niutonas – SI sistemos jėgos matavimo vienetas; 2) Izaokas Niutonas – žinomo anglų mokslininko pavardė; 3) Džonas Niutonas – JAV generolo pilietinio karo metu pavardė. Tokiems vartotojams lyginamieji ženklai sukels tas pačias prasmines asociacijas. Jeigu dalis vartotojų ir nežinotų nurodytųjų reikšmių ir suvoktų žodį „Newton“ kaip dirbtinį, tokiu atveju ženklai semantiškai nelygintini. Tačiau pakanka vizualaus ir fonetinio panašumo, kad būtų konstatuotas ženklų panašumas.

Pagal tai, kas išdėstyta, Apeliacinis skyrius padarė išvadą, kad protestuojami ženklai „Newton Group“ ir „Newton“ yra panašūs į suinteresuoto asmens ankstesnį prekių ženklą „NEWTON“.

 

Lyginamųjų ženklų tikrinimas paslaugų panašumo kontekste

Nustačius, kad lyginamieji ženklai panašūs, toliau Apeliacinis skyrius atliko paslaugų panašumo vertinimą.

Suinteresuoto asmens prekių ženklas „NEWTON“ registruotas 41 klasės paslaugoms „elektroninių publikacijų tiesioginis pateikimas per kompiuterių tinklą (ne parsisiunčiamųjų); elektroninių publikacijų leidyba; mokymas; konferencijų rengimas ir vedimas; seminarų rengimas ir vedimas“, 45 klasės paslaugoms „juridinės paslaugos“.

Ginčijamas prekių ženklas „Newton Group“ registruotas 36 klasės paslaugoms „nekilnojamojo turto operacijos“, 37 klasės paslaugos „statybos paslaugos“. Ginčijamas prekių ženklas „Newton“ registruotas 36 klasės paslaugoms „nekilnojamojo turto operacijos“, 37 klasės paslaugos „statybos paslaugos“.

Apeliacinis skyrius, įvertinęs visas aplinkybes, konstatavo, kad lyginamos paslaugos yra visiškai nepanašios, jas teikia skirtingi ūkio subjektai, paslaugų paskirtis yra visiškai skirtinga (teisinio pobūdžio paslaugos ir nekilnojamo turto vystymo bei statybos paslaugos), taip pat šios paslaugos nėra alternatyvaus ar papildančio pobūdžio, jos nėra pakeičiančios viena kitą.

Apeliacinis skyrius taip pat pažymėjo, kad lyginamos paslaugos realizuojamos skirtingais kanalais, jos nėra teikiamos tų pačių subjektų (advokatų bendrija ir nekilnojamo turto ir statybos įmonė). Todėl vartotojui negalėtų susidaryti įspūdis, jog paslaugos kilusios iš to paties komercinio šaltinio. Apeliacinis skyrius pažymi, kad nagrinėjamų paslaugų panašumas nebuvo nustatytas ir naudojant ESINT prekių bei paslaugų panašumo įrankį (Prekių bei paslaugų panašumo įrankis, žr. https://www.tmdn.org/#/tools).

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, Apeliacinis skyrius padarė išvadą, jog paslaugos, kurioms registruoti ginčo ženklai, nėra panašios į tas paslaugas, kurioms registruotas ankstesnis ženklas. Nesant paslaugų, kurioms ženklai yra registruoti, panašumo aplinkybės, konstatuota, kad neegzistuoja ir visuomenės suklaidinimo galimybė.

 

Juridinio asmens pavadinimo ir ginčijamų prekių ženklų panašumo vertinimas

Vertinant juridinio asmens pavadinimo ir protestuojamų ženklų tapatumą ar panašumą taikytini tie patys panašumo vertinimo kriterijai, kaip ir lyginant prekių ženklus: vizualus, fonetinis bei semantinis.

Apeliacinis skyriaus nuomone, ginčo ženklai „Newton Group“ ir „Newton“ yra panašūs į suinteresuoto asmens pavadinimą advokatų profesinė bendrija „NEWTON LAW“. Tačiau kadangi lyginamos paslaugos konstatuotinos kaip nepanašios, nenustatyta aplinkybė, kad juridinis asmuo turi teisę į tą pačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos ginčo ženklais žymimos paslaugos.

Apeliacinis skyrius, įvertinęs visas aplinkybes, nutarė protestus atmesti ir registruoti prekių ženklus „Newton Group“ (paraiška Nr. 2021 1683) ir „Newton“ (paraiškos Nr. 2021 1682).

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2022 m. rugpjūčio 10 d.).