Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius išnagrinėjo protestą, kurį pateikė suinteresuoti asmenys – Ričardas Bartusevičius, Igor Berin, Viktoras Prapras.
Protestas  pareikštas dėl UAB „Medusa concert“ prekių ženklo „HIPERBOLĖ in SYMPHONY“  paraiškos. 

Pateiktame proteste suinteresuoti asmenys nurodė, jog jie yra ankstesnių žodinio ir žodinio-vaizdinio prekių ženklų „HIPERBOLĖ“ savininkai, o „Medusa concert“ registruojamas prekių ženklas yra klaidinamai panašus į minėtus prekių ženklus. 

Prekių ženklas, remiantis PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, nebus registruojamas arba registracija bus pripažinta negaliojančia tuomet, kai nustatoma šių aplinkybių visuma: 

  • ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo data yra vėlesnė;
  • ginčijamas prekių ženklas yra tapatus ar panašus į anksčiau registruotą prekių ženklą;
  • prekės ir (ar) paslaugos, kurioms žymėti registruojamas ginčijamas prekių ženklas, yra tapačios ar panašios į ankstesniu prekių ženklu žymimas prekes ir (ar) paslaugas ir yra tikimybė suklaidinti dalį visuomenės dėl prekių ženklų savininko.

Apeliacinis skyrius, vertindamas suinteresuotų asmenų pateiktą protestą, rėmėsi  susiklosčiusia teismo praktika ir nurodė jog vertinant ženklus, sudarytus iš ilgų žodinių elementų, vartotojai labiausiai pastebi būtent ženklų pradžią. 

Apeliacinis skyrius nurodė, jog ginčo ženkle “HIPERBOLĖ in SYMPHONY“ pirmasis  žodis „HIPERBOLĖ“ yra pagrindinis ir dominuojantis šio prekių ženklo elementas, o kiti žodžiai tik jį patikslina. Atsižvelgiant į tai, Apeliacinis skyrius nustatė, kad „Medusa concert“ registruojamas prekių ženklas yra tiek vizualiu, tiek fonetišku požiūriu panašus į suinteresuotų asmenų prekių ženklus dėl dominuojančio ir skiriamojo elemento – žodžio „HIPERBOLĖ“. Prekių ženklus vertinant semantiniu požiūriu ženklai taip pat yra panašūs, nes jų prasmė sietina su tuo pačiu žodžiu – „HIPERBOLĖ“.  

Lyginamieji ženklai yra registruojami tapačioms paslaugoms Nicos klasifikacijos 41 klasėje, kurios apima  tokias paslaugas kaip „pramoginių renginių rengimas ir vedimas; pramogų paslaugos; koncertų rengimas ir vedimas“. 

Suklaidinimo galimybė preziumuojama, kuomet lyginamieji ženklai yra tapatūs ar panašūs bei prekės ar paslaugos, kurioms žymėti skirti ženklai, yra tapačios ar panašios. Nagrinėjamu atveju, Apeliacinis skyrius nustatė visas aplinkybes pagal PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, todėl ginčo prekių ženklas buvo pripažintas klaidinamai panašus į jau registruotus ankstesnius  prekių ženklus. Suinteresuotų asmenų protestas buvo pripažintinas pagrįstu.  

 

Primename, jog šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2023 m. gruodžio 27 d.). 

Ar žinote, kad? Prieš registruojant prekių ženklus labai svarbu atlikti prekių ženklų paiešką ir įsitikinti, kad panašus ar tapatus ženklas nėra užregistruotas panašioms ar tapačioms prekėms ar paslaugoms. Paiešką galite atlikti paspaudę šią saugią nuorodą: Prekių ženklų paieška | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (lrv.lt) .