Kolektyvinio administravimo organizacijos

Kolektyvinio administravimo organizacijos

Kolektyvinis teisių administravimas yra itin svarbus autorių teisių turėtojams įgyvendinant savo teises.

Kolektyvinio administravimo organizacijos (toliau – KAO) veikia kaip tarpininkės tarp teisių turėtojo ir teisių naudotojo. KAO vietoj teisių turėtojo suteikia licencijas, palengvina teisių įgyvendinimą teisių turėtojui ir kūrinių prieinamumą naudotojui. Kolektyviai administruojamos dvejopo pobūdžio teisės: išimtinės autorių teisės į kūrinius ir autorių turtinės teisės į atlyginimą.

Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas neprivalomai taikomas šiose srityse:

Įgyvendindamas šias teises autorius gali pasirinkti, ar savo teises nori įgyvendinti kolektyviai ar individualiai.

 • muzikos ir literatūros kūrinių viešas atlikimas;
 • kūrinių ir gretutinių teisių objektų transliavimas, retransliavimas ar kitoks viešas paskelbimas (įskaitant foninę muziką);
 • kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimas ir padarymas viešai prieinamų kompiuterių tinklais (įskaitant internetinių muzikos paslaugų teikimą);
 • meno, literatūros ir muzikos kūrinių, rankraščių perpardavimas;
 • muzikos ir literatūros kūrinių atgaminimas garso įrašais;
 • literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių atgaminimas audiovizualiniais įrašais;
 • kūrinių, gretutinių teisių objektų ar jų kopijų nuoma ir panauda, išskyrus kompiuterių programas ir duomenų bazes;
 • dailės, taikomojo meno kūrinių, fotografijų, schemų ir brėžinių atgaminimas leidiniuose ar reklaminėje medžiagoje;
 • kūrinių ar gretutinių teisių objektų viešas rodymas.

Kitose srityse kolektyvinis teisių administravimas taikomas privalomai. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas numato, kad kolektyvinis teisių administravimas privalomai taikomas šiose srityse:

 • kūrinių ir gretutinių teisių objektų kabelinė retransliacija;
 • fonogramų, išleistų komerciniais tikslais, transliavimas, retransliavimas ir kitoks viešas paskelbimas (įskaitant foninę muziką);
 • kūrinių atgaminimas reprografijos būdu (bet kokiu fotokopijavimo būdu ar naudojant kitus panašaus pobūdžio procesus, kai atgaminama popieriuje ar kitoje panašioje laikmenoje);
 • knygų ir kitų leidinių panauda bibliotekose;
 • kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimas asmeniniais tikslais.

Teisių gynimas

Teisių gynimas

Pažeidus autorių teisių turėtojo teises gali būti taikoma civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Ikiteisminis ginčų sprendimas

Procesas, kurio metu ginčo šalys siekia neteisminiu būdu, padedant nešališkiems ir nepriklausomiems tarpininkams, taikiai išspręsti ginčą, kylantį dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatytų kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo nuostatų taikymo. Ikiteisminį ginčų sprendimą ir tarpininkavimą derybose organizuoja Kultūros ministerija. Ikiteisminių ginčų sprendimo ir tarpininkavimo funkcijas atlieka Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisija.

Tarpininkavimas derybose

Derybų procesas, kuriame dalyvaujantys nešališki ir nepriklausomi tarpininkai padeda derybų šalims suderinti interesus ir tobulinti derybines pozicijas, kad derybų šalys pasiektų priimtiną susitarimą. Tarpininkavimas taikomas derybose dėl licencinių sutarčių naudoti kolektyviai administruojamus kūrinius ir (arba) gretutinių teisių objektus sudarymo ir (arba) atlyginimo tarifų nustatymo, taip pat derybose sprendžiant ginčus, susijusius su techninių apsaugos priemonių taikymo apribojimais.

Bendrosios kompetencijos apylinkių teismai

Tai pirmosios instancijos teismai, nagrinėjantys bylas dėl autorių teisių pažeidimų.


Teisių turėtojų teisės

Teisių turėtojų teisės

Autorius ar autoriaus teisių turėtojas turi šias išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:

 • atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu;
 • išleisti kūrinį;
 • versti kūrinį;
 • adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį;
 • platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, įskaitant viešą siūlymą juos pirkti ar tikslinę kūrinio originalo ar jo kopijų reklamą, skatinančią vartotojus juos įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti kūrinio originalą ar jo kopijas nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti;
 • viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas;
 • viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis;
 • transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jį padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete).

Atlikėjas turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:

 • transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti neįrašytą (neužfiksuotą) atlikimą, išskyrus tuos atvejus, kai pats atlikimas yra radijo ar televizijos laida;
 • įrašyti neįrašytą (neužfiksuotą) atlikimą;
 • atgaminti atlikimo įrašą;
 • padaryti atlikimo įrašą viešai prieinamą;
 • platinti atlikimo įrašą arba jo kopijas juos parduodant, įskaitant viešą siūlymą juos pirkti ar tikslinę atlikimo įrašo ar jo kopijų reklamą, skatinančią vartotojus juos įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti atlikimo įrašą ar jo kopijas nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti.

Fonogramos gamintojas turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:

 • atgaminti fonogramą;
 • išleisti fonogramą;
 • padaryti fonogramą ar jos kopiją viešai prieinamą;
 • platinti fonogramą ar jos kopijas parduodant, įskaitant viešą siūlymą jas pirkti ar tikslinę fonogramos ar jos kopijų reklamą, skatinančią vartotojus jas įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti.

Transliuojančiosios organizacijos turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:

 • atgaminti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopiją;
 • transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą;
 • platinti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopijas parduodant, įskaitant viešą siūlymą juos pirkti ar tikslinę audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašo ar jo kopijų reklamą, skatinančią vartotojus juos įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti;
 • padaryti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopijas viešai prieinamus, įskaitant perdavimą kompiuterių tinklais (internete).

Audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojas turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:

 • atgaminti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopiją;
 • transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą;
 • platinti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopijas parduodant, įskaitant viešą siūlymą juos pirkti ar tikslinę audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašo ar jo kopijų reklamą, skatinančią vartotojus juos įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti;
 • padaryti audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ar jo kopijas viešai prieinamus, įskaitant perdavimą kompiuterių tinklais (internete).

Duomenų bazės gamintojas, kuris įrodo, kad duomenų bazės turiniui rinkti, sudaryti, tikrinti ir pateikti skyrė esminių kokybinių ir (ar) kiekybinių (intelektinių, finansinių, organizacinių) investicijų, turi teisę uždrausti šiuos veiksmus:

 • bet kokiu būdu ar forma visam laikui ar laikinai perkelti visą duomenų bazės turinį ar esminę jo dalį į kitą laikmeną;
 • bet kokiu būdu padaryti viešai prieinamą visą duomenų bazės turinį ar esminę jo dalį kompiuterių tinklais (internete) ar kitais perdavimo būdais, taip pat platinti duomenų bazės kopijas jas nuomojant, parduodant, įskaitant viešą siūlymą jas pirkti ar tikslinę duomenų bazės kopijų reklamą, skatinančią vartotojus jas įsigyti.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatytas baigtinis autorių turtinių teisių apribojimų (t. y. išimčių, kurios nustato, ką ir kaip leidžiama naudoti be autoriaus, atlikėjo ar duomenų bazės gamintojo leidimo ir be autoriaus atlyginimo) sąrašas. Numatyti neatlygintini (valstybė už naudojimą išimčių atvejais nemoka kompensacijos kūrėjams ar atlikėjams) ir atlygintini (valstybė įstatymo numatytais atvejais už naudojimą išimčių atvejais moka kompensaciją kūrėjams ar atlikėjams) autorių teisių apribojimai.

Apribojimus galima suskirstyti į šias pagrindines grupes:

 • Apribojimai, susiję su kūrinių atgaminimu asmeniniais tikslais – atlygintini.
 • Apribojimai, susiję su visuomenės poreikiais švietimo, mokslo, informacijos ir kultūros srityje (citavimas, kūrinių naudojimas mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais, kūrinių naudojimas žmonėms su negalia, bibliotekų ir archyvų veikloje, informavimo tikslais, kūrinių naudojimas religinių apeigų metu, viešosiose vietose esančių kūrinių atgaminimas ir viešas paskelbimas, dailės kūrinių viešas rodymas) – neatlygintini.
 • Apribojimai, susiję su visuomenės saugumo ir valstybės valdymo srities poreikiais (į šią apribojimų grupę patenka kūrinių atgaminimas ir viešas paskelbimas visuomenės saugumo tikslais, valstybės valdymo ir teismo proceso užtikrinimo tikslais) – neatlygintini.
 • Apribojimai, susiję su informacinių technologijų sklaida ir verslo poreikiais (į šią apribojimų grupę patenka laikinas kūrinių atgaminimas, kūrinių naudojimas transliuojančiųjų organizacijų trumpalaikiams įrašams, kūrinių atgaminimas ir viešas paskelbimas, susijęs su įrangos demonstravimu ir taisymu, kompiuterių programų archyvavimas ir atgaminimas pritaikymo tikslais, kompiuterių programų dekompiliavimas, duomenų bazių naudojimas) – neatlygintini.

Kūrinių registravimas

Kūrinių registravimas


Autorių teisių apsauga

Autorių teisių apsauga

Apie autorių teisių apsaugą

Autorių teisėje yra įtvirtintas principas, numatantis, kad autorių teisių objektų ir teisių turėtojo interesų apsaugai registracija ar jokie kiti formalumai nėra privalomi. Todėl autorių teisių objektui keliamus reikalavimus atitinkančio kūrinio autorius turtines ir neturtines teises į savo kūrinį įgyja nuo pat to kūrinio sukūrimo momento.

Bendrasis autorių turtinių teisių apsaugos terminas yra visas autoriaus gyvenimas ir 70 metų po jo mirties. Gretutinių teisių apsaugos terminas – 50 metų po atlikimo datos. Duomenų bazių sudarytojų – 15 metų po duomenų bazės sudarymo datos.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas taip pat numato išimtis dėl bendrųjų terminų ir reglamentuoja autorių turtinių teisių apsaugos trukmę specialiais atvejais (kai kūriniai sukurti bendraautorystės pagrindu, kai kūrinyje nenurodytas autoriaus vardas, taip pat kolektyvinių kūrinių ar audiovizualinių kūrinių atveju).

Kad kūrinys būtų saugomas autorių teisės, jis turi atitikti 3 kriterijus:

Būti originalus

Kūrinys turi būti savarankiškos kūrybinės veiklos rezultatas, o ne kito kūrinio kopija.

Būti kūrybinės veiklos rezultatas

Kurdamas autorius turi parodyti kūrybingumą, daryti laisvus kūrybinius pasirinkimus. Taip pat autorius turi būti fizinis asmuo – žmogus.

Turėti išraiškos būdą ar formą

Objektas turi būti objektyviai egzistuojantis kūrybinės veiklos rezultatas, išreikštas kitiems suprantama forma. Dėl šios priežasties idėjos ir mintys nėra saugomos.


Autorių teisių objektai

Autorių teisių objektai

Autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas.

Pavyzdinis autorių teisių objektų sąrašas

 • knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma, įskaitant elektroninę, taip pat kompiuterių programos;
 • kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai;
 • rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai);
 • dramos, muzikiniai dramos, pantomimos, choreografijos ir kiti scenoje atlikti skirti kūriniai ir režisuoti spektakliai, taip pat scenarijai ir scenarijų planai;
 • muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto;
 • audiovizualiniai kūriniai (kino filmai, televizijos filmai, televizijos laidos, videofilmai, diafilmai ir kiti kinematografinėmis priemonėmis išreikšti kūriniai), radijo laidos;
 • skulptūros, tapybos ir grafikos kūriniai, monumentalioji dekoratyvinė dailė, kiti dailės kūriniai, scenografijos kūriniai;
 • fotografijos kūriniai ir kiti fotografijai analogiškais būdais sukurti kūriniai;
 • architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai);
 • taikomosios dailės kūriniai;
 • iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su geografijos, topografijos ar tiksliųjų mokslų sritimis;
 • kiti kūriniai.

Autorių teisių objektais taip pat laikomi:

 • išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros, mokslo ir meno kūriniais (vertimai, inscenizacijos, adaptacijos, anotacijos, referatai, apžvalgos, muzikinės aranžuotės, statinės ir interaktyvios interneto svetainės ir kiti išvestiniai kūriniai);
 • kūrinių rinkiniai ar duomenų rinkiniai, duomenų bazės (išreikštos techninėmis priemonėmis skaityti pritaikyta ar kita forma), kurie dėl turinio parinkimo ar išdėstymo yra autoriaus intelektinės kūrybos rezultatas;
 • teisės aktų, oficialių administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentų neoficialūs vertimai.

Autorių teisių objektais nelaikomi:

 • idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys;
 • teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai;
 • oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai, kiti valstybės simboliai ir ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai;
 • oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai;
 • įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius;
 • folkloro kūriniai.

Gretutinių teisių objektai

Tai tiesioginis (gyvas atlikimas), į garso ar audiovizualinę laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmasis įrašas, transliuojančiosios organizacijos radijo ir (ar) televizijos transliacija.

Duomenų bazių gamintojų (sui generis) objektai

Duomenų bazės, t. y. susistemintas ar metodiškai sutvarkytas kūrinių, duomenų arba kitokios medžiagos rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu, išskyrus kompiuterių programas, naudojamas tokių duomenų bazėms kurti ar valdyti.


Autorių, gretutinės ir duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės

Autorių, gretutinės ir duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės

Autorių teisės

Kūrinių naudotojams autorių teisės užtikrina teisinį tikrumą, nustato teisingas autorių teisių rinkos taisykles, suteikia galimybę naudoti kokybišką turinį. Autorių teisės – tai teisės į autoriaus sukurtą kūrinį. Šios teisės skirstomos į:

Turtines teises

Suteikia autoriui teisę kontroliuoti (t. y. leisti arba uždrausti) bet kokį savo kūrinio panaudojimą (atgaminimą, išleidimą, vertimą, adaptavimą, platinimą, viešą rodymą, viešą atlikimą, viešą paskelbimą ir t. t.) ir užtikrina galimybę gauti autoriaus atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą. Tai ekonominio pobūdžio teisės, kurias savo nuožiūra autorius gali perduoti ar suteikti kitiems asmenims. Šios teisės gali būti paveldimos.

Asmenines neturtines teises

Neekonominio pobūdžio, jos pripažįstamos tik pačiam autoriui, t. y. nėra perduodamos ar paveldimos. Šios teisės neatsiejamai susijusios su pačia autoriaus asmenybe, t. y. jo vardu, garbe ir reputacija. Tai autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą, teisė į kūrinio neliečiamybę.


Autorių ir gretutinės teisės

Autorių ir gretutinės teisės

Nemokamos konsultacijos intelektinės nuosavybės klausimais

Turite su intelektine nuosavybe susijusių klausimų?

Kreipkitės konsultacijai

Autorių, gretutinės ir duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės

Autorių teisė apima trijų skirtingų teisių grupių – autorių teisių, gretutinių teisių, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisių – reglamentavimą (toliau – Autorių teisės). Autorių teisių pagrindinis tikslas yra užtikrinti autorių teisių turėtojų ir naudotojų interesų pusiausvyrą, kūrėjų interesų apsaugą ir sudaryti kūrėjams sąlygas gauti tinkamą atlygį už savo kūrybos rezultatus. 

Autorių teisių objektai

Plačiau

Autorių teisių apsauga

Plačiau

Kūrinių registravimas

Plačiau

Teisių turėtojų teisės

Plačiau

Teisių gynimas

Plačiau

Kolektyvinio administravimo organizacijos

Plačiau