IN apsaugai skiriama parama

Naujausia informacija apie intelektinės nuosavybės apsaugai skiriamą paramą

Finansine parama galima pasinaudoti šiomis finansinės paramos priemonėmis:

MVĮ fondo projektas skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – ESINT) kartu su Europos Komisija 2024 metais tęsia projektą „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ (toliau – MVĮ fondo projektas). Šis projektas skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę. Jei esate MVĮ, kviečiame nuo 2024 m. sausio 22 dienos teikti paraiškas kompensacijai gauti:

  • 90% intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos;
  • 75% prekių ženklų ir dizaino mokesčių už prekių ženklo ir dizaino apsaugą nacionaliniu (ES valstybėse narėse) arba Europos Sąjungos lygiu - kompensuojami paraiškos, prekių ar paslaugų klasės, ekspertizės, registracijos, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo mokesčiai.
  • 50% tarptautinių prekių ženklų ir dizaino registracijų mokesčių - kompensuojami bazinės tarptautinės paraiškos išplėtimo ar vėlesnio teritorinio išplėtimo mokesčiai pagal - tarptautinę prekių ženklų registravimo sistemą (Madrido sistemą) ir tarptautinę dizaino registravimo sistemą (Hagos sistemą).

SVARBU! Šiais metais kompensuojami tarptautinio prekių ženklo ir (arba) dizaino išplėtimo mokesčiai, įskaitant ES valstybę (-es) narę (-es) ir (arba) ESINT.
Tačiau tarptautinės paraiškos nagrinėjimo mokesčiai, kuriuos taiko kilmės šalies tarnyba už tarptautinio prekių ženklo ir (arba) dizaino paraišką, į šią schemą neįtraukiami.

Dėmesio! Paraiškų priėmimas dėl Čekio 3 (Patentai) sustabdytas, daugiau informacijos https://vpb.lrv.lt/lt/naujienos/itin-svarbi-mvi-fondo-projekto-naujiena-nuo-2024-m-birzelio-10-d-stabdomas-paraisku-padavimas-del-cekio-3-isradimu-patentai/
  • 75% Bendrijos augalų veislės elektroniniu būdu teikiamos paraiškos mokesčiui bei ekspertizei.

Dalies su patento paieškos ataskaitomis susijusių išlaidų kompensavimas – išradimo paieškos paslauga ir rašytinė nuomonė dėl išradimo atitikties naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo reikalavimams

Europos patentų tarnybos (EPT, angl. EPO) teikiama išradimo paieškos paslauga, kurios rezultatas – EPT parengta technikos lygio paieškos ataskaita (angl. search report) ir rašytinė nuomonė (angl. written opinion) dėl išradimo atitikties naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo reikalavimams. EPT Administracinės tarybos sprendimu nustatytas paieškos mokestis yra 2 336 Eur.
Pritaikius 80 proc. nuolaidą pagal dvišalį EPT ir VPB susitarimą, paieškos mokesčio dydis pareiškėjams, teikiantiems nacionalinę patento paraišką, yra 467,20 Eur.

Visa informacija apie šią paramą ir jos sąlygas pateikta https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/isradimu-patentai/patentuotu-isradimu-paieska/paieskos-europos-patentu-tarnyboje.

Šios paramos gavimą koordinuoja Valstybinis patentų biuras. Galima kreiptis el. p. invent@vpb.gov.lt.

Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą sumažinimas – taikant mokesčių lengvatą nustatomas mažesnis mokestis, mokamas prieš atliekant su išradimo patento paraiškos pateikimu ar dizaino paraiškos pateikimu susijusius veiksmus, taip pat mažesnis patento metų galiojimo mokestis, jeigu yra įregistruota viešoji licencija

Fiziniams asmenims, savo vardu teikiantiems patento paraišką, mokestis už paraiškos pateikimą sumažinamas 50 proc.
Metų mokestis už patento, kurio savininkas Patentų įstatymo nustatyta tvarka pateikia pareiškimą, kad sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis išradimu licenciato teisėmis (viešoji licencija), galiojimą sumažinamas 50 proc.
Fiziniams asmenims, savo vardu registruojantiems dizainą, mokesčiai už paraiškos pateikimą, dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą sumažinami 50 proc.

Mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą administruoja Valstybinis patentų biuras. Dėl daugiau informacijos galima kreiptis el. p. info@vpb.gov.lt.

„Dizainas LT“ projektas – parama kuriantiems dizainą

Lietuvos verslo plėtros agentūra (LVPA) įgyvendina „Dizainas LT“ projektą, pagal kurį finansuojamas netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų – kūrimas ir (ar) diegimas. Parama skirta mažam ir vidutiniam verslui.

Informacija apie „Dizainas LT“ paramą pateikiama čia.

Dėl daugiau informacijos apie LVPA galima kreiptis el. p. info@lvpa.lt.

Parama autorių teisių apsaugai

Kultūros ministerija koordinuoja Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą, kurią administruoja Lietuvos kultūros taryba. Kultūros ministerija kasmet atnaujina finansuojamos programos prioritetus.

Dėl dalyvavimo programoje reikia kreiptis į Lietuvos kultūros tarybą ir teikti paraiškas dėl finansavimo.

Daugiau informacijos galima rasti autorių teisių programoje bei projektų finansavimo gairėse.
Dėl informacijos apie programą ir finansavimo sąlygas galima kreiptis el. p. info@ltkt.lt, lina.zilyte@ltkt.lt.

Pelno mokesčio lengvata

„Inovacijų dėžutės“ mokestinė lengvata (angl. „IP Box“, „Patent box“) – tai mažesnis pelno mokesčio tarifas pagal Pelno mokesčio įstatymą inovacijas kuriančiam verslui. Lengvata taikoma pelnui iš programinės įrangos produktų ir patentais apsaugotų sprendimų panaudojimo.

Pagal Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 7 dalį iš paties mokesčio mokėtojo (Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių) vykdomoje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) pagal nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno dalis apmokestinama taikant 5 proc. mokesčio tarifą, jeigu:

  • pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūręs Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas;
  • turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais.

Nuostoliai, patirti dėl MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apskaičiuoti pagal PMĮ 5 str. 9 dalyje nustatytą formulę, atskaitomi tik iš tos pačios veiklos gauto apmokestinamojo pelno.

Dėl daugiau informacijos apie pelno mokesčio lengvatos taikymą ir apskaičiavimą galima kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją pateikiant el. paklausimą per „ManoVMI“, naudojantis paslauga „Paslaugų teikimas“ (https://www.vmi.lt/evmi/elektroniniai-paklausimai) arba tel. 1882 ar +370 260 50 60.