Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius išnagrinėjo protestą, kurį pateikė The Polo/Lauren Company L.P. atstovas. Protestas pareikštas dėl UAB „Quality Development“ pateikto prekių ženklo „Just POLO“ neregistravimo. 

Pateiktame proteste nurodoma, kad „Just POLO“ prekių ženklas yra klaidinamai panašus į anksčiau The Polo/Lauren Company L.P. registruotus prekių ženklus. Dėl šios priežasties, pasak protesto teikėjo, jis neatitinka Prekių ženklų įstatymo (PŽĮ) 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų ir neturi būti registruojamas.  

Prekių ženklas, remiantis PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, nebus registruojamas arba registracija bus pripažinta negaliojančia tuomet, kai nustatoma šių aplinkybių visuma:  

  • ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo data yra vėlesnė; 
  • ginčijamas prekių ženklas yra tapatus ar panašus į anksčiau registruotą prekių ženklą; 
  • prekės ir (ar) paslaugos, kurioms žymėti registruojamas ginčijamas prekių ženklas, yra tapačios ar panašios į ankstesniu prekių ženklu žymimas prekes ir (ar) paslaugas ir yra tikimybė suklaidinti dalį visuomenės dėl prekių ženklų savininko.

Suinteresuotas asmuo pateiktame proteste nurodė, kad protestuojamas ženklas yra sudarytas iš vizualiai dominuojančio vaizdinio elemento – ant žirgo risnojančio ir lazda užsimojusio polo žaidėjo, taip pat žodinių elementų „Just“ ir „POLO“. Žodinis elementas „Just“ šiame ženkle užima itin nedidelę dalį, o jo semantinė reikšmė yra ženkliai mažesnė, nes žodis „Just“ yra žodį „POLO“ paaiškinantis elementas.  

Dominuojančiais ir skiriamąjį požymį turinčiais elementais, labiausiai įtakojančiais visuomenės suklaidinimo tikimybę, laikytini vaizdinis elementas ir žodinis elementas „POLO“. Taip pat The Polo/Lauren Company L.P. atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad dėl dominuojančio elemento šie ženklai yra ir fonetiškai panašūs. 

Vertinant vaizdinius elementus atstovas nurodė, jog nors ir negalima teigti, kad vaizdiniai elementai yra tapatūs, nes protestuojame ženkle esantis vaizdinis elementas yra atvaizduotas didesnio laipsnio detalumu, dėl vaizduojamų objektų tapatumo ir ženklų vizualaus panašumo jie turėtų būti laikytini itin panašiais. 

Proteste pažymėta, jog abu ženklai yra registruoti tapačioms 25 klasės prekėms žymėti. 

Apeliacinis skyrius priimtame sprendime konstatavo, kad suinteresuoto asmens prekių ženklų paraiškos reg. Nr. 004049201 bei reg. Nr. 004049334 buvo paduotos gerokai anksčiau nei paraiška ginčijamam prekių ženklui „Just POLO“ (paraiška Nr. 2023 1135) registruoti. Apeliacinis skyrius atkreipė dėmesį, kad vertinant suklaidinimo galimybę teismų praktikoje lemiamą vaidmenį turi, kad tai, kaip ženklus suvokia konkrečių prekių ar paslaugų vidutinis pirkėjas. Pažymėtina, kad vidutinis vartotojas paprastai ženklą suvokia kaip visumą ir neanalizuoja jo atskirų detalių. Tik retais atvejais vartotojas turi galimybę tiesiogiai palyginti du skirtingus ženklus ir dažniausiai turi remtis netobulais ženklų atvaizdais, išlukusiais jo atmintyje. 

Verdindamas vaizdinį elementą, Apeliacinis skyrius pažymėjo, kad nors protestuojamame ženkle esantis vaizdinis elementas yra atvaizduotas didesnio laipsnio detalumu, pripažintina, kad vaizdiniai elementai laikytini aukštu laipsniu panašiais dėl vaizduojamų objektų tapatumo. Remiantis tuo darytina išvada dėl ženklų vizualaus panašumo. 

Lygindamas prekių ženklų fonetinį panašumą, Apeliacinis skyrius sutiko su suinteresuotų asmenų argumentais dėl protestuojamo ženklo dominuojančio elemento „POLO“ tapataus tarimo ir žodinio elemento „Just“ stipraus skiriamojo požymio neturėjimo. Apeliacinis skyrius nurodė, jog dėl savo dydžio žodinis elementas „Just“ ženkle vartotojų apskritai bus nepastebimas ir netariamas. 

Apeliacinis skyrius priėjo išvados, jog lyginamuose prekių ženkluose panaudoti žodinis elementas „POLO“ ir vaizdiniai elementai bus suvokiami tapačiai, todėl ženklai laikytini semantiškai tapačiais, todėl darytina išvada, kad protestuojamas ženklas „Just POLO“ (paraiška Nr. 2023 1135) yra panašus į suinteresuoto asmens ankstesnius prekių ženklus (reg. Nr. 004049201), „POLO“ (reg. Nr. 004049334). 

Lyginamieji ženklai yra registruojami tapačioms 25 Nicos klasifikacijos  klasės prekėms žymėti. 

Suklaidinimo galimybė preziumuojama, kuomet lyginamieji ženklai yra tapatūs ar panašūs bei prekės ar paslaugos, kurioms žymėti skirti ženklai, yra tapačios ar panašios. Nagrinėjamu atveju, Apeliacinis skyrius nustatė visas aplinkybes pagal PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, todėl ginčo prekių ženklas buvo pripažintas klaidinamai panašus į jau registruotus ankstesnius prekių ženklus. Suinteresuoto asmens protestas buvo pripažintinas pagrįstu. 

Primename, jog šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB. 

Ar žinote, kad?  Prieš registruojant prekių ženklus labai svarbu atlikti prekių ženklų paiešką ir įsitikinti, kad panašus ar tapatus ženklas nėra užregistruotas panašioms ar tapačioms prekėms ar paslaugoms. Paiešką galite atlikti paspaudę šią saugią nuorodą: Prekių ženklų paieška | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (lrv.lt).