Prekių ženklai

PREKIŲ ŽENKLAI

Nemokamos konsultacijos intelektinės nuosavybės klausimais

Turite su intelektine nuosavybe susijusių klausimų?

Kreipkitės konsultacijai

Apie prekių ženklus

Kas yra prekių ženklas?

Prekių ženklas yra žymuo, kuriuo vieno asmens (juridinio arba fizinio) prekės ar paslaugos atskiriamos nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Pagrindinė prekių ženklo funkcija – leisti nustatyti prekių ar paslaugų šaltinį.

Reikalavimai prekių ženklui

Ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, pavyzdžiui, iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, prekių ar jų pakuotės formos arba garsų, jeigu tokie žymenys atitinka šias abi sąlygas:

  • jie gali padėti atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kitų asmenų prekių arba paslaugų;
  • juos galima pateikti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre taip, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti ženklo savininkui suteiktos apsaugos objektą.

Prekių ženklų tipai

Daugiau informacijos apie prekių ženklų rūšis rasite Valstybinio patentų biuro svetainėje.

Prekių ženklų rūšys

Pagal ženklo paskirtį ir teisinį priklausomumą savininkui ženklas gali būti:

Individualus

Priklauso vienam ar keliems ženklo savininkams, kurie turi išimtines teises į ženklą. Savininku gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, tiek vienas asmuo, tiek keli bendrasavininkiai.

Kolektyvinis

Priklauso asmenų sąjungai, kuria laikoma gamintojų, paslaugų teikėjų ar prekybininkų asociacija ar kitas viešasis juridinis asmuo, taip pat kitas užsienio valstybėje įsteigtas gamintojų, paslaugų teikėjų ar prekybininkų susivienijimas, kuris gali savo vardu turėti teises ir pareigas, sudaryti sutartis arba atlikti kitus teisinius veiksmus, būti ieškovu ir atsakovu teisme. Kolektyvinis ženklas registruojamas asmenų sąjungos vardu, pateikus kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatus.

Sertifikavimo

Ženklas gali būti registruojamas kaip sertifikavimo ženklas, jeigu pareiškėjas turi teisę sertifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms ženklas turi būti įregistruotas, ir jeigu jis neužsiima verslu, apimančiu sertifikuotos rūšies prekių tiekimą ar paslaugų teikimą. Sertifikavimo ženklas registruojamas pateikus pareiškėjo teisę vykdyti sertifikavimo funkciją patvirtinantį dokumentą ir patvirtinimą, kad pareiškėjas pats neužsiima verslu, apimančiu sertifikuotos rūšies prekių tiekimą ar paslaugų teikimą.

Kodėl verta registruoti prekių ženklą?

Prekių ženklo registracija yra prekių ženklo savininko teisė, ne pareiga. Vis dėlto siekiant tinkamai apsaugoti savo prekių ženklą, rekomenduojama laiku pasirūpinti prekių ženklo registracija, nes ji:

Suteikia galimybę „įdarbinti“ prekių ženklą

Įregistravus prekių ženklą galima suteikti licenciją tretiesiems asmenims naudoti registruotą prekių ženklą komercinėje veikloje;

Užtikrina reklaminę funkciją

Įregistruotą prekių ženklą galima naudoti rinkodaroje siekiant reklamuoti įmonės prekes ar paslaugas;

Suteikia įmonei galimybę išsiskirti rinkoje

Prekių ženklas išskiria vienos įmonės prekes ar paslaugas iš kitų rinkoje esančių įmonių prekių ar paslaugų. Prekių ženklas padeda identifikuoti konkrečią įmonę ir ją išskirti iš konkuruojančių įmonių;

Suteikia išimtines teises į ženklą

Įregistravus prekių ženklą jo savininkui yra suteikiama teisė uždrausti kitiems asmenims, neturintiems jo sutikimo, komercinėje veikloje naudoti tapatų ar klaidinamai panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti toje teritorijoje, kurioje registruotas ženklas;

Užtikrina prevenciją

Įregistravus prekių ženklą komercinėje veikloje šalia prekių ženklo galima naudoti ® simbolį, kuris patvirtina, kad ženklas yra registruotas. Šiuo atveju kitos įmonės, konkurentai, bus informuoti apie ženklo registraciją ir, tikėtina, susilaikys nuo tapačių ar klaidinamai panašių prekių ženklų naudojimo / registracijos.

Prekių ženklo savininko teisės

Ženklo savininkas turi išimtines teises į ženklą. Jis turi teisę:

Uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti tapatų ar klaidinamai panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms.

Uždrausti jo teises pažeidžiančių prekių importą ar eksportą.

Užprotestuoti ženklo paraišką arba prašyti ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar ją panaikinti.

Savininko teisės pasibaigia, kai prekių ženklu pažymėtos prekės išleidžiamos į Europos Sąjungos rinką paties prekių ženklo savininko ar su jo sutikimu, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu (pvz., išleidus prekes į rinką pasikeitė ar pablogėjo jų kokybė).

Už prekių ženklo savininko teisių pažeidimą yra numatyta civilinė (Prekių ženklų įstatymo 70–76 str.), baudžiamoji (Baudžiamojo kodekso 204 str.) ir administracinė (Administracinių nusižengimų kodekso 125 str.) atsakomybė.

Prekių ženklo registracija, registracijos galiojimas, paieška

Prieš pateikiant paraišką registruoti prekių ženklą rekomenduojama:

  • Atlikti paiešką, ar nėra įregistruotų ar pateiktų registruoti ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti. Paiešką galima atlikti nemokamose prekių ženklų duomenų bazėse.
  • Apgalvoti ir patikrinti, ar pageidaujamas registruoti žymuo nėra įregistruotas ar jo nesudaro geografinė nuoroda, augalų veislės pavadinimas, juridinio asmens pavadinimas, oficialus valstybės simbolis, neregistruotinas tarptautinis farmacinės medžiagos pavadinimas, dizainas, ar žymuo nėra laikomas kalbos klaida ar svetimybe, ar žymuo nėra saugomas kaip plačiai žinomas ženklas ir kt.

Prekių ženklai Lietuvoje registruojami pateikiant paraišką Valstybiniam patentų biurui. Paraišką gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, šių asmenų grupė, taip pat jų atstovas.

Daugiau informacijos

Prekių ženklo registracija galioja 10 metų nuo paraiškos pateikimo. Prekių ženklo registraciją galima atnaujinti 10 metų laikotarpiui neribotą skaičių kartų.

Daugiau informacijos

Registruokite prekių ženklą

Pateikite prekių ženklo paraišką