MVĮ fondo projektas

MVĮ fondo projektas

Aktuali informacija norintiems pasinaudoti projektu

Susikurkite MVĮ fondo paskyrą čia: https://euipo.europa.eu/sme-fund/lt/user/login

Turite klausimų? Reikia pagalbos? Kreipkitės tiesiogiai el.paštu į Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą – information@euipo.europa.eu arba Valstybinį patentų biurą – mviprojektas@vpb.gov.lt arba telefonu +370 5 278 02 97.

 

2023 m. MVĮ fondo projektas mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos įgyvendinamas „Mažų ir vidutinių įmonių fondo projektas“ (toliau – MVĮ fondo projektas) skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę.

MVĮ FONDO PROJEKTO INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS VEIKLOS IR KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI

ČEKIS 1 – IN išankstinio nustatymo paslauga („IP Scan“). Plačiau – spausti čia
ČEKIS 2 – Prekių ženklai ir dizainai
ČEKIS 3 – Patentai
ČEKIS 4 – Bendrijos augalų veislių internetinė paraiška

REIKALINGI DOKUMENTAI

1. MVĮ banko sąskaitos išrašas, kuriame pateikiama ši informacija: įmonės, sąskaitos turėtojos, pavadinimas; visas IBAN su šalies kodu ir BIC/SWIFT kodas. Pavyzdys (spausti čia).
2. MVĮ PVM pažyma arba atitinkamos Lietuvos institucijos išduotas MVĮ mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį patvirtinantis dokumentas (išrašas iš Juridinių asmenų registro, verslo liudijimas, individualios veiklos pažyma, ūkininko pažymėjimas). Pavyzdys (spausti čia).
3. Jeigu jūsų MVĮ naudojasi įgaliotojo išorės atstovo paslaugomis reikia pateikti priesaikos deklaraciją, pasirašytą MVĮ įgaliotojo savininko arba darbuotojo. Šablonas

Nurodyti dokumentai turi būti PDF formato, įskaitomi ir neapsaugoti slaptažodžiu. Reikalingus dokumentus rekomenduojama pasiruošti prieš teikiant paraišką.

MVĮ FONDO PROJEKTO ETAPAI

1. Susikurkite MVĮ fondo paskyrą ir prisijunkite (spausti čia)
2. Suveskite reikalaujamus duomenis apie MVĮ ir pateikite prašymą dėl Jums aktualaus čekio (-ių) kompensacijai gauti.
3. Sulaukite teigiamo ESINT sprendimo dėl čekio skyrimo.
4. Sumokėkite už prekių ženklų, dizaino arba IP Scan paslaugą. Taip aktyvuosite savo čekį.
5. Susigrąžinkite išlaidas, tam naudokite jūsų MVĮ fondo paskyroje pateiktą formą (Reimbursement form).
6. Jei aktualu – aktyvavus savo čekį (-ius), dar galėsite kreiptis dėl papildomų kompensuojamų veiklų (pvz.: paduoti dar vieną prekių ženklo ar dizaino paraišką).
Vedlys kaip susikurti MVĮ fondo paskyrą, pateikti prašymą dėl čekio skyrimo ir užpildyti kompensacijos formos dalį (spausti čia)

NAUDINGOS NUORODOS APIE MVĮ FONDO PROJEKTĄ

1. Valstybinio patentų biuro svetainė: (spausti čia)
2. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos svetainė: (spausti čia)
3. Vedlys kaip susikurti MVĮ fondo paskyrą, pateikti prašymą dėl čekio skyrimo ir užpildyti kompensacijos formos dalį (spausti čia)
4. ESINT organizuotas MVĮ fondo projekto pristatymas, kurio metu supažindinama kaip organizuojamas paraiškų teikimo procesas, kaip gauti išlaidų kompensacijas: spausti čia ir čia
5. IP Scan paslaugą teikiančių ekspertų sąrašas (spausti čia)
6. Gairės pareiškėjams, išsami informacija apie MVĮ fondą: 2023 metų Gairių pakeitimas Nr. 1 dėl čekio 3 ir 4, 2023 metams, 2022 metams.


Įvykusių IN renginių informacija

Įvykusių IN renginių informacija


Naujausia informacija apie intelektinės nuosavybės apsaugai skiriamą paramą

IN apsaugai skiriama parama

Naujausia informacija apie intelektinės nuosavybės apsaugai skiriamą paramą

Finansine parama galima pasinaudoti šiomis finansinės paramos priemonėmis:

2023 metais tęsiamas 25 mln. Eur vertės MVĮ fondo projektas skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – ESINT) kartu su Europos Komisija 2023 metais tęsia projektą „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ (toliau – MVĮ fondo projektas). Šis projektas skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę.

Jei esate MVĮ, kviečiame nuo 2023 m. sausio 23 dienos teikti paraiškas kompensacijai gauti ir susigrąžinti iki 1 630 Eur:

 • 90% intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos;
 • 75% prekių ženklų ir dizaino mokesčių už prekių ženklo ar dizaino apsaugą ES lygiu;
 • 75% prekių ženklų ir dizaino mokesčių už prekių ženklo ar dizaino apsaugą nacionaliniu ar regioniniu lygiu;
 • 50% už ES ribų taikomų tarptautinių prekių ženklo ir dizaino registravimo mokesčių sumos.

Nuo 2023 m. balandžio 26 dienos galima teikti paraiškas kompensacijai gauti ir susigrąžinti iki 1725 Eur:

 • 75% nacionalinio patento išdavimo mokesčiams (pvz.: patento paraiškos padavimas, paieška ir ekspertizė, patento išdavimas ir paskelbimas);
 • 75% Europos patento paraiškos padavimo ir Europos patentų tarnybos teikiamos išradimo paieškos paslaugos mokesčiams;
 • 50% Bendrijos augalų veislių elektroniniu būdu teikiamos paraiškos mokesčiui.

Dalies su patento paieškos ataskaitomis susijusių išlaidų kompensavimas – išradimo paieškos paslauga ir rašytinė nuomonė dėl išradimo atitikties naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo reikalavimams

Europos patentų tarnybos (EPT, angl. EPO) teikiama išradimo paieškos paslauga, kurios rezultatas – EPT parengta technikos lygio paieškos ataskaita (angl. search report) ir rašytinė nuomonė (angl. written opinion) dėl išradimo atitikties naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo reikalavimams. EPT Administracinės tarybos sprendimu nustatytas paieškos mokestis yra 2 336 Eur.
Pritaikius 80 proc. nuolaidą pagal dvišalį EPT ir VPB susitarimą, paieškos mokesčio dydis pareiškėjams, teikiantiems nacionalinę patento paraišką, yra 467,20 Eur.

Visa informacija apie šią paramą ir jos sąlygas pateikta https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/isradimu-patentai/patentuotu-isradimu-paieska/paieskos-europos-patentu-tarnyboje.

Šios paramos gavimą koordinuoja Valstybinis patentų biuras. Galima kreiptis el. p. invent@vpb.gov.lt.

Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą sumažinimas – taikant mokesčių lengvatą nustatomas mažesnis mokestis, mokamas prieš atliekant su išradimo patento paraiškos pateikimu ar dizaino paraiškos pateikimu susijusius veiksmus, taip pat mažesnis patento metų galiojimo mokestis, jeigu yra įregistruota viešoji licencija

Fiziniams asmenims, savo vardu teikiantiems patento paraišką, mokestis už paraiškos pateikimą sumažinamas 50 proc.
Metų mokestis už patento, kurio savininkas Patentų įstatymo nustatyta tvarka pateikia pareiškimą, kad sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis išradimu licenciato teisėmis (viešoji licencija), galiojimą sumažinamas 50 proc.
Fiziniams asmenims, savo vardu registruojantiems dizainą, mokesčiai už paraiškos pateikimą, dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą sumažinami 50 proc.

Mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą administruoja Valstybinis patentų biuras. Dėl daugiau informacijos galima kreiptis el. p. info@vpb.gov.lt.

„Dizainas LT“ projektas – parama kuriantiems dizainą

Lietuvos verslo plėtros agentūra (LVPA) įgyvendina „Dizainas LT“ projektą, pagal kurį finansuojamas netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų – kūrimas ir (ar) diegimas. Parama skirta mažam ir vidutiniam verslui.

Informacija apie „Dizainas LT“ paramą pateikiama čia.

Dėl daugiau informacijos apie LVPA galima kreiptis el. p. info@lvpa.lt.

Parama autorių teisių apsaugai

Kultūros ministerija koordinuoja Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą, kurią administruoja Lietuvos kultūros taryba. Kultūros ministerija kasmet atnaujina finansuojamos programos prioritetus.

Dėl dalyvavimo programoje reikia kreiptis į Lietuvos kultūros tarybą ir teikti paraiškas dėl finansavimo.

Daugiau informacijos galima rasti autorių teisių programoje bei projektų finansavimo gairėse.
Dėl informacijos apie programą ir finansavimo sąlygas galima kreiptis el. p. info@ltkt.lt, lina.zilyte@ltkt.lt.

Pelno mokesčio lengvata

„Inovacijų dėžutės“ mokestinė lengvata (angl. „IP Box“, „Patent box“) – tai mažesnis pelno mokesčio tarifas pagal Pelno mokesčio įstatymą inovacijas kuriančiam verslui. Lengvata taikoma pelnui iš programinės įrangos produktų ir patentais apsaugotų sprendimų panaudojimo.

Pagal Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 7 dalį iš paties mokesčio mokėtojo (Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių) vykdomoje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) pagal nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno dalis apmokestinama taikant 5 proc. mokesčio tarifą, jeigu:

 • pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūręs Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas;
 • turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais.

Nuostoliai, patirti dėl MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apskaičiuoti pagal PMĮ 5 str. 9 dalyje nustatytą formulę, atskaitomi tik iš tos pačios veiklos gauto apmokestinamojo pelno.

Dėl daugiau informacijos apie pelno mokesčio lengvatos taikymą ir apskaičiavimą galima kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją pateikiant el. paklausimą per „ManoVMI“, naudojantis paslauga „Paslaugų teikimas“ (https://www.vmi.lt/evmi/elektroniniai-paklausimai) arba tel. 1882 ar +370 260 50 60.


Kur kreiptis, jei...?

Kur kreiptis, jei...?

Jeigu ieškote informacijos jus dominančiais intelektinės nuosavybės apsaugos Lietuvoje klausimais, maloniai kviečiame kreiptis

Intelektinės nuosavybės sritis Kompetentinga  institucija  Kontaktiniai duomenys
(įstaigos el. paštas, telefonas, interneto svetainė)
Veiklos apimtis
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ APSAUGA
Išradimų patentavimas Valstybinis patentų biuras El. p. info@vpb.gov.lt
Tel. Nr. +370 5 278 0290
www.vpb.lrv.lt
Patentavimas Lietuvos Respublikos, Europos patento galiojimas pagal Europos patentų konvenciją, tarptautinis patentavimas pagal Patentinės kooperacijos sutartį
Prekių ženklų registravimas Prekių ženklų registravimas Lietuvoje, ES prekių ženklų galiojimas Lietuvoje, tarptautinė ženklų registracija pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą
Dizaino registravimas Dizaino registravimas Lietuvoje, Bendrijos dizaino galiojimas Lietuvoje, tarptautinė dizaino registracija pagal Hagos sutarties dėl pramoninio dizaino  tarptautinės registracijos Ženevos aktą
Topografijų registravimas Topografijų registravimas Lietuvoje
Autorių teisės, gretutinės teisės ir duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės. Kultūros ministerija El. p. dmm@lrkm.lt.lt
Tel. Nr. +370 5 219 3400
www.lrkm.lrv.lt
Politikos autorių teisių ir gretutinių teisių srityje formavimas
Kolektyvinio administravimo organizacijos Asociacija LATGA kolektyviai administruoja įvairių sričių autorių (muzikos, literatūros, audiovizualinių, vizualiųjų ir dramos) teisių turėtojų teises

El. p. latga@latga.lt
Tel. Nr. +370 680 85691
www.latga.lt

Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA kolektyviai administruoja atlikėjų ir fonogramų gamintojų teises.

El. p. agata@agata.lt
Tel. Nr. +370 5 277 88 99
www.agata.lt

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA kolektyviai administruoja audiovizualinių kūrinių autorių ir gamintojų (prodiuserių) teises.

El. p.  info@avaka.lt
Tel. Nr. +370 620 52 877
www.avaka.lt

Autorių ir gretutinių teisių kolektyvinis administravimas
Augalų veislės Valstybinė augalininkystės tarnyba El. p. info@vatzum.lt
Tel. Nr. +370 5 263 9960
www.vatzum.lt
Augalų veislių registravimas
Geografinės nuorodos Žemės ūkio ministerija El. p. zum@zum.lt
Tel. Nr. +370 5 239 11 11
www.zum.lrv.lt
Politikos geografinių nuorodų apsaugos srityje formavimas, geografinių nuorodų iš Lietuvos registravimas
Juridinių asmenų pavadinimai Registrų centras El. p. info@registrucentras.lt
Tel. Nr. +370 5 268 8262
www.registrucentras.lt
Juridinių asmenų pavadinimų registravimas steigiant juridinį asmenį
Komercinės paslaptys Teisingumo ministerija El. p. rastine@tm.lt
Tel. Nr. +370 5 266 2984
www.tm.lrv.lt
Politikos komercinių paslapčių apsaugos srityje formavimas
Nesąžiningos konkurencijos veiksmai Konkurencijos taryba El. p. taryba@kt.gov.lt
Tel. Nr. +370 5 212 7608
www.kt.gov.lt
Politikos konkurencijos srityje formavimas, Konkurencijos įstatymo įgyvendinimas
Domenų vardai Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centras El. p. hostmaster@domreg.lt
Tel. Nr. +370 37 35 33 25
www.domreg.lt
.lt aukščiausio lygio domeno administravimas ir .lt antro lygio domenų vardų registravimas
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ GYNIMAS
Muitinės priežiūra intelektinės nuosavybės srityje Muitinės departamentas El. p. muitine@lrmuitine.lt
El. p. info@lrmuitine.lt
Tel. Nr. +370 800 900 80,
www.lrmuitine.lt
Muitinės priežiūros priemonių taikymas intelektinės nuosavybės srityje
Pažeistų intelektinės nuosavybės teisių gynimas Valstybinis patentų biuras El. p. info@vpb.gov.lt
Tel. Nr. +370 5 278 0290
www.vpb.lrv.lt
Ikiteisminis ginčų dėl prekių ženklų, dizaino nagrinėjimas
Teismai pagal kompetenciją – vienas * www.teismai.lt

Teismai bylas nagrinėja pagal kompetenciją ir procesiniai dokumentai turi būti teikiami teisės aktų nustatyta tarka

Pažeistų intelektinės nuosavybės teisių gynimas teismine tvarka**

**Pastaba: nurodytu kontaktu ginčai nenagrinėjami, dėl ginčų nagrinėjimo ir teisių gynimo kreiptis į konkretų kompetentingą teismą.

Policija El. p. info@policija.lt
Tel. Nr. +370 700 60000
www.policija.lrv.lt
Administracinės, baudžiamosios atsakomybės taikymas
Prokuratūra El. p. generaline.prokuratura@prokuraturos.lt
Tel. Nr. +370 5 2662305,
www.prokuraturos.lt
Baudžiamasis intelektinės nuosavybės nusikaltimų persekiojimas
Intelektinės nuosavybės savininkų interesų atstovavimas Lietuvos Respublikos patentiniai patikėtiniai Patentinių patikėtinių institutas
El. p. info@patentiniaipatiketiniai.lt
Tel. Nr. +370 699 87723
Sąrašas: www.vpb.lrv.lt
Nepriklausomas kliento patarėjas ir atstovas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje (konsultacijų teikimas, dokumentų rengimas, klientų atstovavimas pramoninės nuosavybės ir kitose intelektinės nuosavybės apsaugos srityse.

Privalomas atstovavimas, jeigu pareiškėjas yra iš trečiosios šalies (nėra iš ES ar EEA teritorijos)

Lietuvos advokatai El. p. la@advokatura.lt
Tel. Nr. +370 5 262 4546
Sąrašas: www.advokatura.lt
Klientų interesų intelektinės nuosavybės srityje atstovavimas
PAGALBA VERSLUI
Parama saugant intelektinę nuosavybę Valstybinis patentų biuras El. p. info@vpb.gov.lt
Tel. Nr. +370 5 278 0290
www.vpb.lrv.lt
MVĮ fondo administravimas prekių ženklų, dizaino, nacionalinių patentų registravimo, IPscan paslaugų teikimo srityse

Paieška Europos patentų tarnyboje

IN registravimas, apsauga trečiosiose  šalyse Inovacijų agentūra El. p.  konsultacijos@inovacijuagentura.lt
Tel. Nr. +370 700 77 055
www.inovacijuagentura.lt
Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje https://www.urm.lt/default/lt/embasycontacts Bendros informacijos teikimas
Lietuvos Respublikos patentiniai patikėtiniai Patentinių patikėtinių institutas
El. p.  info@patentiniaipatiketiniai.lt
Tel. Nr. +370 699 87723
Sąrašas: www.vpb.lrv.lt
Konsultavimas, kontaktų su užsienio atstovais užmezgimas
Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmai El. p. info@chambers.lt
Tel. Nr. +370 5 261 21 02
www.chambers.lt
Konsultacijos apie verslo plėtrą užsienyje
Verslo asociacijos pagal verslo sritį Konsultacijos apie verslo plėtrą užsienyje
IPRhelpdesk El. p. service@iprhelpdesk.eu
Tel. Nr. +34 965 90 9692
www.intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu
Europos Sąjungos konsultavimo tinklas apie IN apsaugą už ES ribų
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ APSAUGA UŽSIENYJE
Tarptautinė patentų, prekių ženklų, dizaino, augalų veislių, geografinių nuorodų apsauga Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija Tel: +41 22 338 9111
www.wipo.int
Tarptautinis patentų, prekių ženklų, dizaino, augalų veislių, geografinių nuorodų registravimas
Tel. Nr. +41 22 338 9111
www.wipo.int
Informacija apie  pasaulio valstybių už intelektinę nuosavybę atsakingas institucijas
Europos patentų tarnyba Tel. Nr. 00 800 6 7 8 9 10 11
www.europa.eu
Europos patento išdavimas
Europos Sąjungos prekių ženklų, dizaino, augalų veislių apsauga Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba El. p. information@euipo.europa.eu
Tel. Nr. +34 96 513 91 00
www.euipo.europa.eu
Europos Sąjungos prekių ženklų, Bendrijos dizaino registravimas
Bendrijos augalų veislių tarnyba El. p. cpvo@cpvo.europa.eu
Tel. Nr. +33 2 41 25 64 00
www.cpvo.europa.eu
Bendrijos augalų veislių organizavimas

INOVACIJOS AGENTŪRA
Įmonė Telefonas El. paštas Svetainė
Inovacijų agentūra +370 700 77 055 konsultacijos@inovacijuagentura.lt www.inovacijuagentura.lt

 

LR KOMERCIJOS ATAŠĖ
Lina Gudelionytė-Gylienė Mantas Zamžickas
Komercijos atašė Vokietijos Federacinėje Respublikoje
lina.gyliene@urm.lt
Tel. + 49 30 890 681 27, +49 173  601 5379Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje
Respublikoje, Charité g. 9, 10117 Berlynas, Vokietijos
Federacinė Respublika
Komercijos atašė Jungtinėse Amerikos Valstijose
mantas.zamzickas@mfa.lt
+1 424 465 9907, +1 310 948 7990Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele, JAV
11766 Wilshire Boulevard, Suite 560, Los Andželas 90025, JAV
Donata Mauricaitė Ieva Valickaitė
Komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje
donata.mauricaite@urm.lt
+44 0 77413 26640Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje
Bessborough Gardens 2, Londonas SW1V2JE, Jungtinė Karalystė
Komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje asistentė
ieva.valickaite@urm.lt
+44 20 759 22855Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje
Bessborough Gardens 2, Londonas SW1V2JE, Jungtinė Karalystė
Audrius Masiulionis Julijus Glebovas
Komercijos atašė Suomijos Respublikoje
audrius.masiulionis@urm.lt
+358 40 1680500Lietuvos Respublikos ambasada Suomijos Respublikoje
Pohjoisranta 4 A 15, 00170 Helsinkis,
Suomijos Respublika
Komercijos atašė Nyderlandų Karalystėje
julijus.glebovas@urm.lt
+31 70 385 5418; +31 611 32 0056Lietuvos Respublikos ambasada
Nyderlandų Karalystėje
Laan van Meerdervoort 20, 2517 AK Haga,
Nyderlandų Karalystė
Daiva Kirkilaitė Chetcuti Aleksandras Laurinavičius
Komercijos atašė Prancūzijos Respublikoje, Maroko
Karalystėje, Monako Kunigaikštystėje ir Tuniso Respublikoje
daiva.chetcuti@urm.lt
+33 1 40 54 50 66; +33 1 40 54 50 75; +33 650 38 07 45Lietuvos Respublikos ambasada
Prancūzijos Respublikoje
bd de Courcelles 22, 75017 Paryžius,
Prancūzijos Respublika
Komercijos atašė Švedijos Karalystėje
aleksandras.laurinavicius@urm.lt
+46 730 799 488Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje
Grevgatan 5, SE-114 53 Stokholmas,
Švedijos Karalystė
Arūnas Karlonas Darius Budrys
Komercijos atašė Izraelio Valstybėje
arunas.karlonas@urm.lt
+972 3 695 8685Lietuvos Respublikos ambasada Izraelio Valstybėje
Sason Hogi Tower
Abba Hillel Silver St. 12
Ramat Gan 5250606, Izraelis
Komercijos atašė Norvegijos Karalystėje
darius.budrys@urm.lt
+47 970 19 906Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje
Dronningens gate 3, 0152 Oslas, Norvegijos Karalystė
Andrius Sankauskas
Komercijos atašė Kinijos Liaudies Respublikoje, Korėjos
Respublikai, Mongolijai ir Vietnamo Socialistinei Respublikai
andrius.sankauskas@urm.lt
+86 19801 060907Lietuvos Respublikos ambasada
Kinijos Liaudies Respublikoje
No. A-18, King’s Garden Villa,
No. 18, XiaoYun kelias, Chaoyang rajonas,
Beijing 100125, Kinijos Liaudies Respublika


Kokią paramą intelektinei nuosavybei galiu gauti?

Kokią paramą intelektinei nuosavybei galiu gauti?

Kokia parama suteikiama ir kokia tvarka?

Siekiant padėti efektyviau apsaugoti intelektinės nuosavybės teises, įvertinti turimą intelektinės nuosavybės portfelį, tinkamai juo pasinaudoti įvairios institucijos teikia konsultacinę, metodinę, finansinę paramą. Taip pat siekiant skatinti kūrėjus – fizinius asmenis, apsaugoti sukurtus išradimus ar dizainą ir siekiantiems juos registruoti savo vardu yra numatyti mažesni mokesčiai už tam tikrų veiksmų atlikimą.

Kur kreiptis norint gauti paramą?

Konsultacinę ir metodinę paramą institucijos teikia pagal savo kompetenciją, todėl dėl informacijos galima kreiptis į atitinkamą instituciją pagal jums rūpimą klausimą. Dažniausiai informacija pateikiama ir atsakingos institucijos tinklalapyje.

Lietuvoje galima gauti ir finansinę paramą, kuri yra susijusi su patirtų išlaidų registruojant intelektinės nuosavybės objektus kompensavimu, išankstiniu finansavimu kuriant intelektinės nuosavybės objektus, išankstine intelektinės nuosavybės objektų įvertinimo paslauga, mokesčių lengvatomis, jeigu esama su intelektinės nuosavybės objektų kūrimu ar naudojimu susijusių išlaidų.

Informaciją apie šiuo metu teikiamą paramą galima rasti čia

Aktualu, įdomu, naudinga

Naudingos nuorodos

Aktualu, įdomu, naudinga

Šioje skiltyje rasite nuolat atnaujinamą aktualią ir naudingą informaciją apie intelektinę nuosavybę.


Kaip gauti naudą iš intelektinės nuosavybės?

Kaip gauti naudą iš intelektinės nuosavybės?

Intelektinės nuosavybės komercinimas

Intelektinė nuosavybė yra neatsiejama verslo turto visumos dalis. Tačiau intelektinė nuosavybė kaip tokia neturi didelės vertės, jeigu ji nėra naudojama rinkoje tiek paties savininko, tiek kitų asmenų su jo leidimu. Tam, kad intelektinę nuosavybę būtų galima efektyviai valdyti kaip turimą turtą, būtina suprasti ypatumus, susijusius su jos valdymu, naudojimu ir disponavimu.

Verslo generuojamas pajamas galite padidinti tinkamai komercializuodami valdomą intelektinę nuosavybę.

Komercinti intelektinę nuosavybę galima keliais būdais:

 • Sudarant licencines sutartis;
 • Sudarant teisių perdavimo sutartis;
 • Sudarant franšizės sutartis;
 • Sudarant technologijų perdavimo sutartis.

Autorius sukūręs kūrinį – intelektinę nuosavybę, įgyja turtines ir neturtines teises į šį kūrinį. Autorių teisių pagrindinis tikslas užtikrinti kūrėjų interesų apsaugą ir sudaryti kūrėjams sąlygas gauti tinkamą atlygį už jų kūrybos rezultatus.

Turtinės teisės - suteikia autoriui teisę kontroliuoti (t. y. leisti arba uždrausti) jo kūrinio bet kokį panaudojimą (atgaminimą, išleidimą, vertimą, adaptavimą, platinimą, viešą rodymą, viešą atlikimą, viešą paskelbimą ir t.t.) ir užtikrina galimybę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą. Tai ekonominio pobūdžio teisės, kurias savo nuožiūra autorius gali perduoti ar suteikti kitiems asmenims.

Daugiau informacijos apie autorių teises rasite autorių ir gretutinės teisės, autorių teisių apsaugos  bei autorių teisių savininko teisės puslapiuose.

Kolektyvinis teisių administravimas yra itin svarbus autoriams įgyvendinant savo teises.

Kolektyvinio administravimo organizacijos atlieka tarpininko vaidmenį, tarpininkaujant tarp teisių turėtojo ir teisių naudotojo. Administratorius vietoje teisių turėtojo suteikia licencijas, palengvina teisių įgyvendinimą teisių turėtojui ir kūrinių prieinamumą naudotojui.

Kolektyviai yra administruojamos dvejopo pobūdžio teisės: išimtinės autorių teisės į kūrinius bei autorių turtinės teisės į atlyginimą.

Daugiau informacijos apie kolektyvinį teisių administravimą rasite čia

Licencijavimas

Intelektinės nuosavybės licencijavimas – intelektinės nuosavybės savininko leidimas kitiems asmenims naudotis savininko teisėmis atliekant tam tikrus veiksmus su intelektinės nuosavybės teisėmis saugomu objektu.

Suteikdamas licenciją intelektinės nuosavybės savininkas mainais gauna atlygį už leidimo naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis suteikimą. Atlygis paprastai gaunamas sutartinio mokėjimo forma (autorių teisių srityje tai gali būti autorinis atlyginimas). Atlyginimas apibrėžiamas kaip tam tikra pajamų iš pardavimo procentinė dalis arba gali būti mokamas ir periodinėmis fiksuotomis išmokomis, vienkartine išmoka.

Licencijos davėjas gali nustatyti intelektinės nuosavybės naudojimo apribojimus (geografinę teritoriją, naudojimo sritį ir kt.).

Licencinės sutartys

Intelektinės nuosavybės teisių savininkas (licenciaras) gali susitarti su kitu subjektu (licencijos gavėju, licenciatu) dėl licencinės sutarties, pagal kurią šiam subjektui suteikiamas leidimas naudotis minėta intelektine nuosavybe. Licencija gali būti dvejopo pobūdžio:

 • Neišimtinė licencija – licencija, pagal kurią licenciaras, suteikęs licenciatui teisę naudoti intelektinės nuosavybės objektą, išlaiko teisę suteikti tokią teisę ir kitiems asmenims ir (ar) naudoti ženklą pats.
 • Išimtinė licencija – licencija, pagal kurią licenciaras, suteikęs licenciatui teisę naudoti intelektinės nuosavybės objektą, netenka teisės suteikti tokią teisę kitiems asmenims ir neturi teisės pats naudoti šio objekto licenciatui suteiktomis teisėmis.
 • Vieša licencija – intelektinės nuosavybės savininko pareiškimas, kad tam tikromis sąlygomis, už tam tikrą atlyginimą jis sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis intelektinės nuosavybės objektu licenciato teisėmis. Tokia licencija dažniausiai naudojama išradimų patentų srityje.
 • Ribotos apimties – licencija skirta konkrečioms veiklos sritims, veiksmams, kuriuos galima atlikti licencijos gavėjui, arba intelektinės nuosavybės objekto riboto naudojimo nustatytose geografinėse teritorijose.

Sudarydamas licencinę sutartį licencijos davėjas:

 • išsaugo savo teisę į intelektinę nuosavybę, t. y. neperduoda nuosavybės į ją teisių,
 • išlieka atsakingas už atitinkamų intelektinės nuosavybės teisių priežiūrą, galiojimo palaikymą (ir, jei reikia, bylinėjimąsi teisme).

Intelektinės nuosavybės įstatymai gali nustatyti licencijų galiojimo sąlygas (privalomą ar pasirinktinį registravimą) ir turinį.

Daugiau informacijos apie licencines sutartis galima rasti licencinių sutarčių informacijos suvestinėje, kurią parengė Europos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnyba.

Teisių perdavimo sutartys

Intelektinės nuosavybės savininkai taip pat gali gauti pajamas perleisdami savo teises į intelektinės nuosavybės objektus – tai intelektinės nuosavybės perleidimas arba perdavimas.

Perleidžiant arba perduodant intelektinę nuosavybę, savininkas perduoda nuosavybės teises į turimą intelektinę nuosavybę. Perleidžiant ar perduodant intelektinę nuosavybę yra perduodamos visos turėtos teisės į konkretų intelektinės nuosavybės objektą (prekių ženklų teisėje gali būti dalinis teisių perdavimas prekėms ar paslaugoms, kurioms ženklas yra registruotas). Reikia pažymėti, kad negalima perduoti tokių teisių, kurių pats teisių turėtojas neturi.

Perleidus intelektinę nuosavybę, ankstesnis teisių turėtojas nebėra atsakingas už perduotą intelektinę nuosavybę ir ateityje negauna naudos iš perduoto intelektinės nuosavybės objekto, nebent sutartyje ar įstatyme būtų numatyta kitaip (pvz. meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimo teisė).

Franšizė

Franšizavimas – verslo plėtros modelis, kai vienas subjektas (franšizės davėjas) už apibrėžtą mokestį perduoda kitam subjektui (franšizės gavėjui) teisę naudoti savo sukurtą verslo sistemą, verslo skiriamuosius ženklus, sukauptą  praktinę patirtį ir žinias.

Franšizavimas yra paremtas bendradarbiavimu tarp sėkmingos verslo koncepcijos savininko ir verslaus žmogaus, siekiančio pradėti savo verslą.

Franšizavimas padeda Franšizės davėjui susirasti verslo partnerį – Franšizės gavėją, kuriam už tam tikrą mokestį yra suteikiama teisė naudoti prekės ženklus bei verslo valdymo patirtį atidarant nuosavą padalinį.

Verslininkui, pasirinkusiam franšizavimą kaip verslo plėtros būdą, yra ne tik sukuriamas pagrindas sparčiai plėtrai, bet ir stabilus pajamų šaltinis. Tuo tarpu franšizę įsigyjantis asmuo gauna franšizės paketą leidžiantį išvengti naujos verslo koncepcijos kūrimo klaidų bei didelių išlaidų. Prie franšizės paketo, franšizę įsigyjantis asmuo gauna profesionalaus, motyvuoto ir suinteresuoto padėti verslininko konsultacijas, leidžiančias greitai ir užtikrintai pradėti savo verslą.

Franšizės gavėjas gali būti įmonė arba verslininko statusą turintis fizinis asmuo.

Daugiau informacijos apie franšizavimą rasite čia.

Technologijų perdavimo sutartys

Žinių ir technologijų perdavimas yra procesas, kurio metu turimos idėjos, žinios, techniniai įgūdžiai ir technologijos, sukurtos ar susietos su jų ištekliais, perduodamos kitiems asmenims, kurie yra pasirengę juos panaudoti siekiant komercinės naudos, naudos ekonomikai ir visuomenei. Mokslo ir studijų institucijos dažnai sukuria intelektinę nuosavybę tiek tiriamojo mokslinio darbo metu, tiek pagal užsakymus ar bendradarbiavimo projektus. Šią intelektinę nuosavybę svarbu tinkamai perduoti.

Siekiant tinkamai perduoti šias žinias, labai svarbu aptarti sukurtų žinių ar technologijų perdavimo sąlygas:

 • perduodamas intelektinės nuosavybės teises;
 • atlygį už naudojimąsi intelektinės nuosavybės teisėmis;
 • ir kitas esmines sąlygas.

Lietuvos universitetai yra įkūrę technologijų perdavimo tinklą https://www.tto.lt/ ir yra pasirengę tarpininkauti tarp mokslo ir studijų institucijų bei verslo dėl jų kuriamos intelektinės nuosavybės komercinimo.

Intelektinės nuosavybės komercializavimas – universitetų ir verslo partnerystė

Intelektinė nuosavybė (IN) vaidina svarbų vaidmenį atliekant mokymo ir mokslinių tyrimų funkcijas universitetuose ir mokslinių tyrimų institucijose. IN kuriamos pridėtinės vertės išmanymas ir tinkamas jos valdymas bei apsauga, gali užtikrinti sėkmingą mokslo institucijų ir verslo bendradarbiavimą komercializuojant IN. Siekiant komercializuoti IN mokslo įstaigose, siūlome pasinaudoti šiais nemokamais įrankiais:

EPT parengtas Išradėjo vadovas - gairės kaip išradimą paversti komerciškai patraukliu produktu:

 • atskleidimas ir konfidencialumas
 • konkurencija ir rinkos potencialas
 • rizikų įsivertinimas ir kt.

IN komercializavimo ir žinių perdavimo taisyklių rinkinys, skirtas universitetų vadovams, su IN žinių perdavimu dirbantiems ir tyrėjams:

 • IN autorystės ir naudojimo klausimai
 • IN teisių atskleidimas
 • IN valdymas ir komercializavimas
 • IN registravimas ir apskaita bei interesų konfliktai

IN taisyklių rinkinys universitetams:

 • IN autorystės ir naudojimo klausimai
 • IN teisių atskleidimas
 • IN valdymas ir komercializavimas
 • IN registravimas ir apskaita bei interesų konfliktai

IN ir švietimas

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR ŠVIETIMAS

Intelektinė nuosavybė ir švietimas

Intelektinės nuosavybės kūrėju ir savininku gali būti kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo amžiaus, išsilavinimo, socialinio ir ekonominio statuso. Kiekvienas iš mūsų yra kasdieninis intelektinės nuosavybės naudotojas, tad svarbu gerbti intelektinę nuosavybę, vertinti jos kuriamą ekonominę ir socialinę naudą.

Temas, leidžiančias susipažinti su intelektine nuosavybe, skatinama įtraukti į bendrojo ugdymo programas. Šią sritį Lietuvoje koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra (https://www.nsa.smm.lt/). Daugiau informacijos, kaip bendrojo ugdymo mokyklose informacija apie intelektinę nuosavybę gali būti įtraukta į mokymosi procesą, rasite https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga (ieškoti detaliojoje paieškoje pagal žodį „intelektinė“).

Naudingos nuorodos

Daugybę įvairių mokymo programų apie intelektinę nuosavybę siūlo:


IN ir mokslas

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR MOKSLAS

Intelektinė nuosavybė ir mokslas

Daug intelektinės nuosavybės objektų sukuriama mokslo ir studijų institucijose vykdant įvairius mokslinius tyrimus. Todėl svarbu mokslo ir studijų institucijoms (aukštosioms mokykloms, mokslinių tyrimų institutams) tinkamai apsaugoti savo sukuriamą intelektinę nuosavybę ir ją komercializuoti.

Kad būtų galima efektyviai paskirstyti mokslo ir verslo veiklos kryptis bei išteklius, būtina užtikrinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Lietuvos universitetai, siekdami skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei žinių dalijimąsi, įsteigė technologijų perdavimo centrų tinklą (https://www.tto.lt/).

Naudingos nuorodos

Daugiau informacijos apie mokslo ir verslo bendradarbiavimą, jo svarbą ir naudą: