Naudingasis modelis

Naudingasis modelis

Kas yra naudingasis modelis?

Sąvoka „naudingasis modelis“ semantine prasme suponuoja supratimą, kad tai yra praktiškai naudojamas gaminys, turintis tam tikras naudingas funkcijas. Naudingasis modelis yra intelektinės kūrybos procese sukuriamas techninis sprendimas, atitinkantis gerokai mažesnius nei išradimo patentabilumui keliamus reikalavimus dėl naujumo ar technikos lygio. Todėl kartais jis gali būti vadinamas ir „mažuoju išradimu“ arba „mažuoju“, „trumpo laikotarpio“, „paprastuoju“, „inovacijų“ patentu arba netgi funkciniu dizainu. Naudinguoju modeliu paprastai laikoma tik įrenginio (prietaiso) forma ir (arba) konstrukcija (prietaisai, įrankiai, namų apyvokos daiktai). Kai kuriose šalyse tokia apsauga taikoma ir tam tikroms vidinėms gaminių savybėms. Tačiau paprastai naudinguoju modeliu nelaikoma ir apsauga nesuteikiama gamybos būdams.

Naudingųjų modelių vieningos teisinės sąvokos nėra, kaip ir nėra tarptautinio ar Europos Sąjungos teisės akto, išskirtinai reglamentuojančio šio pramoninės nuosavybės objekto teisinę apsaugą.

Naudingojo modelio apsauga

Lietuva kaip ir dar kelios ES valstybės – Belgija, Kipras, Kroatija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Švedija – naudingųjų modelių teisinės apsaugos nereglamentuoja. Todėl toks objektas šiose šalyse gali būti apsaugotas išradimo patentu su sąlyga, kad jis atitinka išradimo apsaugai keliamus reikalavimus.

Kai kurios valstybės savo teisės aktuose, reglamentuojančiuose naudingųjų modelių teisinę apsaugą, numato, kad paraiška registruoti naudingąjį modelį gali būti pakeista nacionalinio išradimo patento paraiška, tiek tarptautiniu (PCT), tiek europiniu (pagal Europos patentų konvenciją) lygmeniu, arba atvirkščiai. Tokiais atvejais, jei pateiktas išradimas neatitinka aukštų išradimo patentabilumo kriterijų, pareiškėjo prašymu jis gali būti įregistruotas kaip naudingasis modelis.

Naudingųjų modelių apsaugos sistema yra labai panaši į patentų sistemą, bet ji daug paprastesnė, pigesnė ir greitesnė. Jų apsaugai galioja šie principai:

 • Naudingąjį modelį gali sukurti tik fizinis asmuo. Šiam asmeniui nuo sukūrimo dienos priklauso asmeninės neturtinės teisės ir turtinės teisės, kurias jis gali perduoti kitiems asmenims.
 • Išimtinių turtinių teisių įgijimas galimas tik atlikus registraciją.
 • Išimtinių teisių galiojimui taikomi laiko (paprastai apsauga taikoma nuo 3 iki 10 metų) ir teritorijos apribojimai (saugoma tik toje valstybėje ar regione, kuriame suteikiama teisinė apsauga).
 • Išimtinių teisių turinys – monopolinis, t. y. teisių savininkas gali leisti arba drausti kitiems asmenims naudoti komerciniais tikslais sukurtą naudingąjį modelį.

Topografijos

Topografijos

Kas yra puslaidininkinių gaminių topografijos?

Puslaidininkinio gaminio topografija – tarpusavyje susijusių piešinių, perteikiančių puslaidininkinio gaminio sluoksnių erdvinį išdėstymą, visuma. Kiekvienas piešinys atitinka visą ar dalį sluoksnio vaizdo. Piešinį gali sudaryti standartiniai žymėjimo simboliai, įvairūs sutartiniai ženklai bei kiti grafiniai vaizdai.

Puslaidininkinis gaminys – galutinis arba tarpinis gaminys, turintis vieną ar kelis puslaidininkinės ir vieną ar kelis laidžios arba izoliuojančios medžiagos sluoksnius, sudarančius tam tikrą erdvinį darinį. Šis gaminys atlieka elektroninio įtaiso funkciją arba elektroninio įtaiso ir kitas funkcijas.

Puslaidininkinių gaminių topografijų apsauga

Puslaidininkinių gaminių topografijų apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymas.

Teisinė apsauga taikoma tik tokiai topografijai, kuri yra originali, kūrėjo intelektinės veiklos produktas ir nėra naudojama puslaidininkinių gaminių pramonėje.

Išimtinės teisės į topografiją įsigalioja nuo ankstesniosios iš šių datų: pirmojo komercinio topografijos panaudojimo pasaulyje arba paraiškos registruoti topografiją pateikimo Valstybiniam patentų biurui.

Lietuvoje puslaidininkinių gaminių topografijas galima registruoti pateikiant paraišką Valstybiniam patentų biurui. Lietuvoje nėra įregistruota nė vienos topografijos, paraiškų registruoti topografiją taip pat nėra.

Europos Sąjungoje ar tarptautiniu mastu vieninga topografijų registravimo sistema nėra nustatyta. ES ar kitose pasaulio valstybėse topografijos saugomos pagal nacionalinius įstatymus.

Puslaidininkinių gaminių topografijų savininkų teisės ir jų įgyvendinimas

Topografijos savininkas, įgyvendindamas savo išimtines teises, turi teisę leisti arba drausti kitiems asmenims atlikti šiuos veiksmus:

 • atgaminti topografiją bet kokia forma ir bet kokiu būdu;
 • naudoti topografiją ar puslaidininkinį gaminį, pagamintą naudojant šią topografiją, komerciniais tikslais arba importuoti šiais tikslais.

Išimtinės teisės į topografiją galiojimo laikas baigiasi po 10 metų nuo ankstesniosios iš šių datos: kalendorinių metų, kuriais topografija ar puslaidininkinis gaminys, pagamintas naudojant šią topografiją, buvo pirmą kartą pasaulyje panaudotas komerciniais tikslais, pabaigos arba kalendorinių metų, kuriais buvo pateikta paraiška Valstybiniam patentų biurui registruoti topografiją, pabaigos.

Išimtinės teisės nėra absoliučios. Topografijos savininkas negali kitiems asmenims drausti atgaminti topografijos asmeninio naudojimo reikmėms nekomerciniais tikslais, analizės, įvertinimo ar mokymo tikslais, kai kitas asmuo turi pirmalaikio naudojimo teisę ir kt.

Daugiau informacijos apie topografijų registravimo procedūrą, mokesčius, teisės aktus galite rasti Valstybinio patentų biuro tinklalapyje.


Kiti IN objektai

Kiti IN objektai

Nemokamos konsultacijos intelektinės nuosavybės klausimais

Turite su intelektine nuosavybe susijusių klausimų?

Kreipkitės konsultacijai

Kiti IN objektai

Topografijos

Tarpusavyje susijusių piešinių, perteikiančių puslaidininkinio gaminio sluoksnių erdvinį išdėstymą, visuma. Kiekvienas piešinys atitinka visą ar dalį sluoksnio vaizdo. Piešinį gali sudaryti standartiniai žymėjimo simboliai, įvairūs sutartiniai ženklai bei kiti grafiniai vaizdai.

PLAČIAU

Augalų veislės

Augalo veislė – augalų grupė, priklausanti pačiam žemiausiam žinomam botaniniam taksonui, kuri, nepaisant to, ar visiškai atitinka veislės apsaugos sąlygas, turi šiam genotipui ar genotipų kombinacijai būdingas savybes, išsiskiria iš bet kurios kitos šių augalų grupės bent vienu būdingu požymiu ir dėl gebėjimo nekintamai daugintis išlaikant visus tos veislės augalams būdingus požymius laikoma atskiru vienetu.

PLAČIAU

Naudingasis modelis

Naudingasis modelis yra intelektinės kūrybos procese sukuriamas techninis sprendimas, atitinkantis gerokai mažesnius nei išradimo patentabilumui keliamus reikalavimus dėl naujumo ar technikos lygio.

PLAČIAU

Augalų veislės

Augalų veislės

Augalų veislių turėtojų teisės ir jų gynimas

Augalo veislė – augalų grupė, priklausanti pačiam žemiausiam žinomam botaniniam taksonui, kuri, nepaisant to, ar visiškai atitinka veislės apsaugos sąlygas, turi šiam genotipui ar genotipų kombinacijai būdingas savybes, išsiskiria iš bet kurios kitos šių augalų grupės bent vienu būdingu požymiu ir dėl gebėjimo nekintamai daugintis išlaikant visus tos veislės augalams būdingus požymius laikoma atskiru vienetu.

Augalų veislių apsauga

Augalo veislė

Apsaugoma registruojant. Augalo veislės registracijai taikomi mokesčiai:

1. Valstybės rinkliava.
2. Mokesčiai už augalo veislės išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimų atlikimą tyrimus atlikusiai institucijai (jei paslauga užsakyta) arba už šio tyrimo ataskaitos pirkimą.

Apsauga – terminuota. Bulvių, medžių, uogakrūmių ir vynmedžių veislių teisinė apsauga galioja 30 metų nuo įrašymo į Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašą dienos. Visų kitų augalų – 25 metus.

Augalų veislės registravimo procedūra

Selekcininkas, siekdamas, kad jo veislei būtų suteikta teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pateikia paraišką. Paraišką galima pateikti:

1. Tiesiogiai (atvykus į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos).
2. Siunčiant paštu adresu Ozo g. 4A, 08200 Vilnius.
3. Elektroniniu paštu (info@vatzum.lt).

Nuo paraiškos pateikimo dienos selekcininko sukurtai, atrastai ar išskirtai augalo veislei suteikiama laikinoji teisinė apsauga. Teisinė apsauga suteikiama nustačius, kad augalo veislė atitinka naujumo ir išskirtinumo, vienodumo bei stabilumo reikalavimus, taip pat kai yra pasiūlytas reikalavimus atitinkantis jos pavadinimas. Paslauga teikiama ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių selekcininkams.

Augalų veislių turėtojų teisės ir jų gynimas

Selekcininkas (savininkas) gali tiekti rinkai saugomos augalo veislės dauginamąją medžiagą ir už ją gauti selekcinį užmokestį. Asmeniui, nesudariusiam licencinės sutarties dėl veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos panaudojimo, draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su saugomos veislės dauginamąja medžiaga.

Pažeidus selekcininko teises gali būti taikoma civilinė arba administracinė atsakomybė:

Civilinė

Taikomos Augalų veislių apsaugos įstatymo dešimtojo skirsnio nuostatos. Teisės gali būti ginamos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į teismą ir reikalaujant:

 • pripažinti teises;
 • įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;
 • uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala;
 • atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas patirtas išlaidas;
 • taikyti kitus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.

Administracinė

Administracinių nusižengimų kodeksas nustato, kad „Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu nurodytų veiksmų su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamąja medžiaga atlikimas nesudarius su augalo veislės selekcininku licencinės sutarties arba neturint selekcininko rašytinio sutikimo, užtraukia piniginę baudą“.